Where to find me

Department of environmental management,Doktorandi

Professional characteristics

Matej Bel University, Faculty of Natural Sciences,     

Department of Environmental Management

 

Education

 • 2014 - 2019: Bc., Mgr., Faculty of Natural Sciences, UMB Banská Bystrica
  • field of study: environmental management
  • study programs: environmental studies; Environmental management
 • 2019 - present: internal doctoral student, Department of Environmental Management
  • study program: remediation of environmental burdens
  • supervisor: doc. Ing. Radoslava Kanianska, CSc.
  • dissertation topic: Impact of soil properties on content and mobility of potentially toxic elements as a result of environmental burden

 

Seminars

 • Ecosystem services – seminar
 • Soil science and soil conservation – seminar
 • The potentially toxical features of working environment - seminar

 

Publications

 • BENKOVÁ, N. - MIDULA, P. - WICHE, O. 2019. Comparison of two different potential bioavailable forms of mercury in Technosol developed on the heap after Hg-mining activity. In Scientific conference of PhD. students of FAFR, FBFS and FHLE SUA in Nitra with international participation : on occasion of the Science and Technology Week : proceedings of abstracts. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. ISBN 978-80-552-2083-3, s. 44.
 • BENKOVÁ, N. - MIDULA, P. - VARGA, J. - WICHE, O. 2019. Potenciálne biodostupné formy ortuti v antropogénnej pôde haldy Veľká Studňa (Malachov). In Ekologické štúdie : recenzovaný časopis venovaný aktuálnym problémom ekológie, krajinnej ekológie a príbuzných vedných disciplín. Bratislava : Slovenská ekologická spoločnosť pri SAV, 2019. ISSN 1338-2853, 2019, roč. 10, č. 2, s. 16-24.
 • BENKOVÁ, N. - VARGA, J. - LUKÁČ, E. 2020. Assessment of soil reaction and soil redox potential along the Orava river. In Študentská vedecká konferencia 2020 : zborník recenzovaných príspevkov [zo zrušenej študentskej vedeckej konferencie s plánovaným termínom konania 7.4.2020 v Nitre]. Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2019. ISBN 978-80-557-1733-3, s. 52-58.
 • VARGA, J. - BENKOVÁ, N. 2020. Riziká kontaminácie biotických a abiotických zložiek životného prostredia kadmiom a olovom. In Krízový manažment : vedecko-odborný časopis Fakulty špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. ISSN 1336-0019, 2020, roč. 19, č. 1, s. 11-19.
 • KANIANSKA, R. - TIAN, D. - KIZEKOVÁ, M. - ŠIŠKA, B. - ZHANG, X. - FENG, J. - VARGA, J. - BENKOVÁ, N. 2020. Crop biomass flows as a basis for environmental and energy analysis in China and Slovakia. In Advances in environmental research. New York : Nova Science Publishers. ISSN 2158-5717, 2020, vol. 71, p. 95-121.
 • KANIANSKA, R. - JAĎUĎOVÁ, J. - KIZEKOVÁ, M. - MAKOVNÍKOVÁ, J. - ŠIŠKA, B. - VARGA, J. - BENKOVÁ, N. 2020.  Soil arthropods in differently used agroecosystems along an ecological gradient in Slovakia. In Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis.  Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2020. ISSN 1211-8516, vol. 68, no. 3, pp. 507-518.
 • BENKOVÁ, N. - KANIANSKA, R. 2020. Soil compaction as a result of unsustainable soil management. In Inżynieria i kszałtowanie środowiska = Environmental engineering and design : książka abstraktów, 4. online konferencja naukowo-techniczna, Zielona Góra, 30.10.2020. Zielona Góra : Uniwersity of Zielona Góra, 2020. ISBN 978-83-950036-1-5. p. 19.

Consultation hours

Monday
-
Thuesday
-
Wednesday
09:00 - 12:00
Thursday
-
Friday
-