Where to find me

Zamestnanci,Department of Biology and Ecology

Professional characteristics

Lectures and seminars

 • General didactics of biology
 • Special didactics of biology 1
 • Special didactics of biology 2
 • Laboratory work in biology education 1
 • Laboratory work in biology education 2
 • Special methods and forms of biology education
 • Coordinator of students´ pedagogical practice

Professional career

 • 2015 – until now, Department of Biology and Ecology, Faculty of Natural Sciences, Matej Bel University, Banská Bystrica: assistant professor
 • 2014 - 2015 - Gymnasium of Mikuláš Galanda, Turčianske Teplice: teacher (ICSED2 and ISCED 3A)

Acquirements

 • Mgr. (2011) - Teacher of Biology and Chemistry - Faculty of Education, Trnava University, Trnava.
 • Ph.D. (2014) - in Theory of Chemical Education - Faculty of Education, Trnava University, Trnava; Disertation thesis: Inductive approach of teching concept "Amount of substance"

Research interest

 • Inductive aproach in science education
 • Aplication of IBSE into science education
 • Misconceptions of pupils about size of animals

Notable publications

 • HELD, Ľ., MIKLOVIČOVÁ, D., SCHUBERTOVÁ, R. 2017: Látky, ich vlastnosti a zmeny, látkové množstvo: didaktická rekonštrukcia tém chemického vzdelávania. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis. ISBN 978-80-568-0047-8.
 • SCHUBERTOVÁ, R., ŠKODOVÁ, M., CHRENKOVÁ, M., BALÁŽOVIČ, Ľ. 2018: ExpEdícia - skús, skúmaj, spoznaj: biológia a geografia pre 5. ročník základnej školy : pracovný zošit (Z mesta na vidiek a Do hôr). Bratislava: Indícia. ISBN 978-80-89859-18-4.
 • SCHUBERTOVÁ, R., CHRENKOVÁ, M., ŠKODOVÁ , M., TOMČÍKOVÁ, I., GREGOROVÁ, B. 2018: ExpEdícia - skús, skúmaj, spoznaj: biológia a geografia pre 5. ročník základnej školy : pracovný zošit (Vodná výprava). Bratislava: Indícia. ISBN 978-80-89859-17-7.
 • SCHUBERTOVÁ, R. 2016: Prieniky zámerov a štruktúry programu FAST s konceptom kľúčových téz prírodovedného vzdelávania. In Held a kol: Východiská prípravy prírodovedného kurikula pre zákadnú školu 2020, 2. - Ku kľúčovým tézam obsahu prírodovedného vzdelávania. S. 199-208. Trnava : Trnavská univerzita.
 • SCHUBERTOVÁ, R. 2017. Vedia študenti stredných škôl vytvoriť vlastný "kľúč na určovanie rastlinných druhov"?: Can students make their own "Key for plant identification"? : využitie projektového vyučovania pri sprístupňovaní morfológie listov.  In Biologie-Chemie-Zeměpis. Roč. 26, č. 2, s. 11-16. Praha : Karlova Univerzita, Pedagogická fakulta.
 • SCHUBERTOVÁ, R., BEDNÁROVÁ, M. 2018. Využitie pojmového mapovania pri skúmaní predstáv žiakov a študentov o prepojení orgánových sústav. In Scientia in Educatione. Roč. 9, č. 1, s. 104-121. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.
 • SCHUBERTOVÁ, R., HELD, Ľ. 2015: Redefinícia mólu - pozadie zmien v SI sústave a ich vplyv na vzdelávanie. In Scientia in educatione. Roč. 6, č. 2, s. 121-129. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.
 • SCHUBERTOVÁ, R., 2011: Predstavy slovenských žiakov o vedcoch a vedeckej činnosti. In: Veda, komunikácia, verejnosť, škola. - Trnava: TYPI Universitatis Tyrnaviensis. ISBN 978-80-8082-508-9
 • SCHUBERTOVÁ, R., 2012: Rozvoj matematickej gramotnosti v prírodných vedách pri zavádzaní a používaní pojmu "látkové množstvo" (Developing of mathematical literacy in science in the implementation and use of the term "amount of substance". In: Metodologické otázky výzkumu v didaktice chemie, s. 134-138. ISBN 978-80-210-5908-5
 • SCHUBERTOVÁ, R., 2014: Teaching of concept s amount of substance, mole and molar mass by using elements of project-based education. In: Projektové vyučování v přírodovědných předmětech. Praha: Univerzita Karlova v Praze, s. 63-68. ISBN 978-80-7290-763-2
 • SCHUBERTOVÁ, R., CEPKOVÁ, L., 2013: Revealing slovak teachers´recent conception of project-based education. In: Projektové vyučování v přírodovědných předmětech. Praha: Univerzita Karlova v Praze, s. 26-32. ISBN 978-80-7290-291-0
 • CEPKOVÁ, L., SCHUBERTOVÁ, R., 2012: Aktuálne smerovanie prírodovedného vzdelávania pohľadom konzervatívneho Rakúska. In: Biológia, Ekológia, Chémia, Vol. 16, No. 2, p. 30-33. ISSN 1338-1024
 • SCHUBERTOVÁ, R., 2013: Model aplikácie induktívneho prístupu vo vyučovaní pojmov látkové množstvo a molárna hmotnosť. In: Aktuálne smerovanie výskumov v dizertačných prácach z didaktiky chémie. Bratislava: Univerzita komenského v Bratislave. ISBN 978-80-223-2582-0

Research projects

 • KEGA: Inquiry-bases science education in ecology (2018-2020), project no. 051UMB-4/2018. (Head of project)
 • ERAZMUS +: Strengtning Teaching Competencies in Higher Education in Natural and Mathematical Sciences, projekt č. 598434-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP (Member of project staff)
 • Project "ExpEdícia (skús, skúmaj, spoznaj)" in the cooperation of organisation Indícia n. o. (Making of educational materials and lecturing teachers in practice)
 • National project "IT akadémia", ITMS code: 312011F057. (Member of project staff)

Consultation hours

Monday
-
Thuesday
-
Wednesday
11:00 - 12:30
Thursday
-
Friday
-