print


Časopis Geografická Revue je vedeckým recenzovaným (peer review) geografickým časopisom Katedry geografie a geológie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Časopis vychádza 2-krát ročne od roku 2005 v elektronickej verzii. Cieľom časopisu je publikovanie vedeckých a vedecko-populárnych štúdií, vedeckých správ a statí, diskusných príspevkov, spoločenských správ, recenzií, bibliografie a rôznych informácií zameraných na geografickú teóriu a prax.

Časopis Geografická revue uverejňuje čísla s plne otvoreným prístupom, čo znamená, že všetky články sú dostupné na internete všetkým používateľom ihneď po uverejnení. Nekomerčné použitie a distribúcia v akomkoľvek médiu je povolené za predpokladu, že autor a časopis sú správne odcitované.

Názov časopisu: Geografická revue

ISSN (online): 2585-8947

ISSN (print): 2585-8955

DOI: https://doi.org/10.24040/GR

Periodicita: 2-krát ročne

Kategória publikačnej činnosti: ADF – Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

Časopis je zaradený do databáz:

Crossref logo

CrossRef je oficiálna medzinárodná registračná agentúra, ktorá poskytuje organizačnú a technickú infraštruktúru pre registráciu a využitie DOI (Digital Object Identifier) v oblasti vedeckého výskumu. Crossref umožňuje ľahko nájsť, citovať, prepojiť a hodnotiť výsledky výskumu.

 

ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences) je databáza, ktorá bola vytvorená a vyvinutá európskymi  výskumnými pracovníkmi pod koordináciou Stáleho výboru pre humanitné vedy (SCH) Európskej nadácie pre vedu (ESF).

 

ROAD je adresár vedeckých zdrojov otvoreného prístupu. Služba je ponúkaná medzinárodným centrom ISSN s podporou komunikačného a informačného sektora UNESCO a poskytuje bezplatný prístup k podskupine registra ISSN - 1,8 milióna bibliografických záznamov.

 

 

  ENGLISH VERSION

=