O časopise

Časopis Geografická revue je vedecký recenzovaný (peer review) medzinárodný, geograficky zameraný časopis vydávaný Katedrou geografie a geológie Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (Slovensko). Časopis je vydávaný pravidelne od roku 2005 v elektronickej verzii. Nadviazal na tradíciu recenzovaného vedeckého periodika Geografické štúdie, ktoré katedra vydávala od roku 1995. Cieľom časopisu je publikovanie pôvodných vedeckých prác z oblasti všetkých parciálnych geografických vedných disciplín a príbuzných vedných odborov. Prispieva tak k rozvoju modernej geografie ako vednej disciplíny nielen v slovenskom a stredoeurópskom priestore, ale ponúka vedcom aj možnosť publikovať najnovšie výsledky výskumov z európskeho i celosvetového priestoru.
Publikovanie v časopise nie je spoplatnené. Časopis prijíma do redakčného konania a publikuje široké spektrum originálnych teoretických, empirických, analytických, syntetických a prehľadových pôvodných vedeckých prác k rôznym aspektom geografických vied:

  • fyzická geografia (litogeografia, morfogeografia, klímageografia, hydrogeografia, pedogeografia, biogeografia, geoekológia, geosystémy, ochrana krajiny, udržateľnosť a iné geovedné témy),
  • humánna geografia (demogeografia, urbánna a rurálna geografia, geografia poľnohospodárstva, geografia priemyslu, ekonomická geografia, geografia služieb),
  • kartografia  a GIS (teoretická a praktická geografia, geografické informačné vedy, diaľkový prieskum zeme, spracovanie geografických dát),
  • historická geografia (história geografie, environmentálne dejiny, zmeny krajiny, história cestovného ruchu, historická demografia),
  • regionálna geografia (makroregióny až miestne regióny),
  • geografia cestovného ruchu (teória a metodológia cestovného ruchu, moderné formy cestovného ruchu, funkcie cestovného ruchu, využitie a aplikácia IT v cestovnom ruchu, regionálny rozvoj v cestovnom ruchu, regióny cestovného ruchu),
  • didaktika geografie (didaktika geografie, geografické vzdelávanie, IT technológie vo vyučovacom procese, WebGIS),
  • teoretická geografia  (teoreticko-metodické analýzy, metageografia, filozofia geografie).

Časopis Geografická revue uverejňuje čísla s plne otvoreným prístupom, čo znamená, že všetky články sú dostupné na internete všetkým používateľom ihneď po uverejnení. Časopis Geografická revue je publikovaný na základe podmienok "Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license", čo znamená, že je povolené neobmedzené používanie, distribúcia a reprodukcia v akomkoľvek médiu za predpokladu, že pôvodné dielo je správne citované.
Vychádza 2-krát ročne, vždy k 30. júnu a 31. decembru. Rozsah rukopisu vedeckých štúdií by nemal presiahnuť 10 000 slov, respektíve 30 normostrán textu. Príspevky posudzované v dvojitom anonymnom recenznom konaní sú publikované v anglickom, slovenskom alebo v českom jazyku. Redakčná rada časopisu prijíma do recenzného konania len kvalitné vedecké príspevky vyznačujúce sa štandardnou štruktúrou vedeckej štúdie. Predkladaný príspevok musí mať jasne stanovený názov a po formálnej a obsahovej stránke spracované teoreticko-metodologické východiská, stanovené ciele, rozpracovanú metodiku riešenia a kvalitne spracovanú empirickú časť. V záverečnej vedeckej diskusii musia byť predstavené nové výsledky a závery výskumu. Teoreticko-metodologické východiská výskumu a spracovania témy musia vychádzať z najnovšej vedeckej literatúry a využívať najnovšie metodické postupy. Súčasťou príspevku musí byť okrem úvodu a záveru aj abstrakt, kľúčové slová, poďakovanie a súhrn (summary). Podrobnosti prijímania príspevkov redakčnou radou do recenzného konania detailne stanovujú pokyny pre autorov. Komunikácia s redakčnou radou časopisu je výhradne elektronická prostredníctvom elektronickej pošty, vrátane komunikácie s autormi a recenzentmi. Dokumenty vzťahujúce sa k časopisu a k publikačným procesom uchováva v archíve výkonný redaktor.

© Redakčná rada časopisu Geografická revue 2021