Publikačná etika

Redakčná rada vedeckého časopisu Geografická revue prijala etický kódex publikovania, pričom dodržiava najvyššie etické princípy v súlade s pravidlami definovanými Komisiou publikačnej etiky (COPE) v dokumente Code of Conduct a vydavateľstvom Elsevier v dokumente Publishing Ethics Resource Kit.

Redakcia dohliada na všetky fázy publikačného procesu a považuje za dôležité uplatňovať nasledovné štandardy správania pri publikovaní vedeckých článkov, a to pre všetky zúčastnené strany – autori, redaktori, recenzenti a vydavateľ. Etický kódex má prispieť k zabezpečeniu vysokej vedeckej úrovne časopisu stanovením etických štandardov publikovania vedeckých príspevkov a k zabráneniu porušovania týchto štandardov.

Autori príspevkov písomným prehlásením potvrdzujú originalitu a pôvodnosť svojich príspevkov, taktiež dodržiavanie publikačnej etiky časopisu. Členovia redakčnej rady i recenzenti sa zaväzujú zachovať diskrétnosť vo vzťahu k informáciám týkajúcim sa zaslaných a posudzovaných rukopisov a ich obsahovú stránku posúdiť čo najobjektívnejšie v súlade s vedným odborom.

Recenzné konanie sa zabezpečuje nasledovným postupom. Redakčná rada na čele s vedeckým redaktorom vykoná primárne posúdenie rukopisu z hľadiska jeho originálnosti, dodržania technických požiadaviek a vhodnosti témy z pohľadu zamerania časopisu. Ak rukopis spĺňa uvedené požiadavky, redakčná rada navrhne minimálne dvoch anonymných recenzentov. Recenzent v posudku uvedie odporúčanie príspevok prijať do tlače, zamietnuť, alebo navrhne v príspevku vykonať úpravy. V prípadne požadovaných úprav môže byť recenzné konanie aj dvojkolové. Doba vypracovania posudku recenzentom by nemala prekročiť 30 dní.

 

Etický kódex vedeckého redaktora a redakcie

Hlavný vedecký redaktor je rešpektovaný akademický pracovník s bohatými publikačnými skúsenosťami, so zodpovednosťou voči redakčnej rade, autorom, recenzentom a celej vedeckej komunite. Jeho úloha spočíva v prvom redakčnom rozhodnutí, či rukopisy doručené do redakcie časopisu sú kompatibilné s tematickým zameraním časopisu. Tiež posúdi ich vhodnosť pre zaradenie do recenzného konania. Touto úlohou môže poveriť iného renomovaného odborníka z vedeckej redakčnej rady časopisu. Medzinárodná vedecká redakčná rada časopisu je tvorená skupinou odborníkov, ktorí svojim vedeckým zameraním a erudovanosťou vyvážene pokrývajú celé portfólio jednotlivých geografických disciplín.  

 • Sporné prípady konzultuje hlavný vedecký redaktor s členmi vedeckej rady časopisu, ktorí sú odborníkmi na tému spracovanú v príspevku. 

 • Jednotlivé príspevky sú posudzované šéfredaktorom a redakčnou radou výhradne z pohľadu ich významu pre vedeckú komunitu, bez ohľadu na osobné, komerčné a inštitucionálne pozadie. S rukopismi sa pracuje bez ohľadu na rasu, pohlavie, sexuálnu orientáciu, náboženské vyznanie, etnický pôvod, štátnu príslušnosť alebo politické názory autorov.

 • Šéfredaktor (redakcia) v zastúpení publisher editorom môže od autorov požadovať nevyhnutné základné úpravy odovzdaných rukopisov: napríklad ich skrátenie, prepracovanie citačného aparátu v súlade s pokynmi pre autorov, prispôsobenie obrázkového, mapového a grafického materiálu požiadavkám časopisu. 

 • Pri výbere vhodných recenzentov pre potreby recenzného konania sa všetci zainteresovaní vyhýbajú potenciálnemu konfliktu záujmov.

 • Ak rukopis spĺňa uvedené požiadavky, redakčná rada navrhne minimálne dvoch recenzentov. Recenzné konanie je anonymné z pohľadu autorov i recenzentov. Zároveň redakčná rada deklaruje, že recenzentmi rukopisov prijatých na recenzné konanie sú odborníci rešpektovaní v danej problematike, ktorá je témou posudzovaného rukopisu.

 • Nikto z členov vedeckej rady časopisu a redakcie nesmie sprístupniť žiadne informácie o predloženom rukopise počas recenzného konania a prípravy do tlače (v prípade úspešného ukončenia recenzného konania) žiadnym subjektom okrem korešpondujúceho autora, potenciálnych recenzentov, recenzentov, členov redakčnej rady a vydavateľa. 

 • Hlavný redaktor a redakčná rada sú plne oboznámení s úlohou autorských práv vo vedeckom prostredí a v rámci časopisu dohliadajú na ich dodržiavanie.

 • Komunikácia medzi redakciou a autormi, ako aj redakciou a recenzentmi je dôverná.

 • O publikovaní alebo prepracovaní rukopisu (prípadnom zamietnutí rukopisu), ktoré vyplýva z dvojstupňového recenzného konania rozhodne hlavný vedecký redaktor v spolupráci s vedeckou radou časopisu.

 • Úpravy rukopisu musia zodpovedať požiadavkám a odporúčaniam recenzentov. V prípade ich neakceptovania musí autor dôsledne zdôvodniť a vysvetliť nevykonanie požadovaných úprav formou sprievodného listu, ktorý spolu s rukopisom zašle do redakcie.

 • Upravený rukopis sa recenzentovi zasiela na opätovné posúdenie (v druhom kole) v prípade, že to recenzent vo svojom posudku vyžadoval.

 • O konečnom rozhodnutí o prijatí, úpravách alebo neprijatí príspevku do tlače redakčná rada informuje autora elektronickou poštou (e-mailom).

 • Časopis Geografická revue publikuje výhradne výsledky pôvodného výskumu, ktoré nie sú postúpené do recenzného procesu v žiadnom inom časopise. Ak sú určité časti rukopisu totožné s obsahom už publikovaných prác, autor je povinný použité zdroje v plnej miere citovať a upozorniť na tento problém

 • 3 hlavného vedeckého redaktora a redakciu. Redakcia odmietne všetky príspevky nesúce znaky akejkoľvek formy plagiátorstva, duplicity, multiplicity alebo simultánneho podania.

 • Šéfredaktor v spolupráci so svojim zástupcom zostavuje jednotlivé čísla časopisu na základe súhlasu redakčnej rady.

 

Etický kódex autora

 • Autor je povinný predložiť redakčnej rade rukopis prostredníctvom on-line formulára podať príspevok. 

 • Príspevok musí vychádzať z jeho vlastného originálneho výskumu a výsledky musia byť prezentované jasne a objektívne.

 • Metodika výskumu musí byť dostatočne a zrozumiteľne prezentovaná.

 • Rozsah príspevku musí byť v súlade s požiadavkami časopisu, t. j. nesmie presiahnuť 10 000 slov, alebo 30 normostrán rukopisného textu.

 • Zavádzajúce alebo vedome nesprávne vyhlásenia sa považujú za neetické správanie a sú neprijateľné.

 • Pokiaľ autor použil pri práci pramene pochádzajúce od iných autorov, je povinný ich správne a úplne citovať.

 • Plagiátorstvo je vo všetkých svojich formách neakceptovateľné.

 • Autor publikuje taký príspevok, ktorého obsah ešte nebol publikovaný v inom časopise alebo publikácii.

 • V príspevku sú uvedení všetci autori, ktorí významnou mierou prispeli k jeho finálnej podobe.

 • Zodpovedný autor je povinný zabezpečiť, aby všetci spoluautori boli uvedení v príspevku, videli a schválili jeho konečnú verziu a súhlasili s jeho predložením do redakcie.

 • Ak autor odhalí závažnú chybu v jeho vlastnej publikovanej práci, je povinný bezodkladne o tom informovať redaktora a spolupracovať na oprave alebo stiahnutí článku z procesu jeho publikovania.

 • Autor predložením rukopisu poskytuje redakčnej rade bezplatné právo na jeho publikovanie v tlačenej i v elektronickej podobe.

 • Autor tiež súhlasí so zaradením článku do všetkých databáz, v ktorých je alebo bude časopis zaradený.

 • Autor zároveň písomne súhlasí s uvedením svojho mena, priezviska, pracoviska a kontaktnej e-mailovej adresy v úvodnej časti príspevku podľa Author declaration.

 • Zaslaný rukopis musí spĺňať formálne a technické požiadavky uvedené v časti Pre autorov.

 

 Etický kódex recenzenta

 • Recenzent pomáha redaktorovi a redakčnej rade pri redakčnom rozhodnutí o publikovaní/zamietnutí príspevku. Pripomienky recenzenta zhrnuté v recenznom posudku pomáhajú autorovi zvýšiť kvalitu príspevku.

 • Každý navrhnutý recenzent, ktorý sa cíti nekvalifikovaný recenzovať nejaký rukopis príspevku alebo vie, že nebude schopný urobiť recenziu v stanovenom termíne, by mal na to upozorniť redakciu a ospravedlniť sa z recenzného procesu.

 • Ak recenzent prijal rukopis na recenzovanie, je povinný vypracovať recenzný posudok do 30 dní od doručenia štúdie.

 • S každým rukopisom odoslaným na recenzovanie musí recenzent zaobchádzať ako s dôverným materiálom. Rukopis nesmie nikomu ukázať, ani o ňom nesmie diskutovať s nikým iným, okrem výnimky udelenej výkonným redaktorom časopisu.

 • Recenzia musí byť vypracovaná objektívne. Osobná kritika autora je neprípustná. Recenzent by mal vyjadriť svoje názory odborne, jasne, zrozumiteľne a primerane ich podporiť argumentmi.

 • Recenzent by mal označiť údaje a informácie, ktoré autor nesprávne citoval, resp. necitoval. Akékoľvek vyhlásenie, že údaje alebo argumenty boli už predtým publikované, je potrebné náležite zdokumentovať. Recenzent by mal upozorniť výkonného redaktora v prípade zásadnej podobnosti alebo prekrývania sa posudzovaného rukopisu s akoukoľvek inou jemu známou štúdiou na túto skutočnosť.

 • Recenzent by nemal hodnotiť rukopisy, pri ktorých by mohlo prísť ku konfliktu záujmov.

 

Porušenie zásad publikačnej etiky 

V prípade akéhokoľvek porušenia vyššie uvedených zásad budú realizované opatrenia v súlade s etickým kódexom časopisu. K realizácii náprav, opatrení a prípadných sankcií sa pristúpi vždy až po dôkladnom prešetrení potenciálneho konania v rozpore s publikačnou etikou, ktoré je v kompetencii hlavného redaktora a vedeckej rady časopisu. 

 © Redakčná rada časopisu Geografická revue 2021