Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

2/2006

Geografická Revue, 2006, ročník 2, číslo 2

Geographic Revue, 2006, volume 2, issue 2

Celé číslo (Whole issue)


Obsah (Content):

Čižmárová Katarína

DIDAKTIKA GEOGRAFIE V HISTÓRII 50 ROKOV UČITEĽSKÉHO VZDELÁVANIA

 


 

Plenárne zasadnutie XIV. kongresu SGS

 

Katarína Čižmárová, Ladislav Tolmáči

SÚČASNÝ STAV A BUDÚCNOSŤ GEOGRAFICKEJ EDUKÁCIE NA SLOVENSKU

PRESENT STATE AND FUTURE OF GEOGRAPHICAL EDUCATION IN SLOVAKIA

p. 11-24

 

René Matlovič

K PROBLEMATIKE HĽADANIA PLATFORMY SYMBIÓZY IDIOGRAFICKÉHO A NOMOTETICKÉHO SPÔSOBU

PRODUKCIE GEOGRAFICKÝCH POZNATKOV

TOWARDS THE SEARCH FOR A PLATFORM THE INTEGRATION OF THE IDIOGRAPHIC AND NOMOTHETIC WAYS

THE PRODUCTION OF THE GEOGRAPHICAL KNOWLEDGE

p. 25-39

 

Andrej Suliborski

THE IMPORTANCE OF REGIONAL GEOGRAPHY FOR THE UNITY OF GEOGRAPHY

p. 40-48

 


 

Geoekologické východiská v integrálnom výskume krajiny a TUR

 

Martin Boltižiar, Peter Chrastina

VYUŽITIE KRAJINY  SV  OKRAJA  BAKOŇSKÉHO LESA V MAĎARSKU

LANSCAPE UTILIZATION OF THE  NE  FOOTHILL  OF  BAKONY  MTS. (HUNGARY)

p. 49-61

 

Peter Borsányi, Štefan Soták

MONITORING KLÍMY PRE REKREAČNÉ AKTIVITY

CLIMATE MONITORING FOR RECREATIONAL ACTIVITIES

p. 62-69

 

Vladimír Čech

FUNKČNÁ DELIMITÁCIA GEORELIÉFU PRE CESTOVNÝ RUCH (NA PRÍKLADE KATASTRA OBCE NIŽNÉ SLOVINKY)

FUNCTIONAL DELIMITATION OF GEORELIEF FOR TOURISM (ON THE EXAMPLE OF THE CADASTRE OF NIŽNÉ SLOVINKY)

p. 70-79

 

Vladimír Drgoňa, Lucia Šolcová

PRIMÁRNA KRAJINNÁ ŠTRUKTÚRA VYBRANÝCH OBCÍ JUŽNEJ ČASTI VTÁČNIKA A SEVERNEJ ČASTI

TRIBEČA (RADOBICA, VEĽKÉ POLE, PÍLA)

PRIMARY LANDSCAPE STRUCTURE OF CHOSEN VILLAGES IN THE SOUTH PART OF VTÁČNIK AND NORTH

PART OF TRIBEČ (RADOBICA, VEĽKÉ POLE, PÍLA)

p. 80-96

 

Alfonz Gajdoš

VYBRANÉ PRIESTOROVÉ FYZICKOGEOGRAFICKÉ ZÁKONITOSTI NA JUŽNÝCH SVAHOCH KRÍŽNEJ VO VEĽKEJ FATRE

SELECTED SPATIAL PHYSICAL-GEOGRAPHICAL RELATIONS ON KRÍŽNA SOUTHERN SLOPES IN VEĽKÁ FATRAMOUNTAINS

p. 96-101

 

Ján Hanušin

PRIESTOROVÁ DIFERENCIÁCIA RIZIKA TVORBY POVRCHOVÉHO ODTOKU V POVODÍ HORNEJ MYJAVY

SPATIAL DIFFERENTIATION OF SURFACE RUNOFF RISK FORMATION IN UPPER PART OF THE MYJAVA RIVER BASIN

p. 102-111

 

Karol Husár

TYPOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA NÁZVOV MAPY REGIONÁLNEHO GEOMORFOLOGICKÉHO ČLENENIA SLOVENSKA

TYPOLOGICAL CHARACTERISTICS OF NAMES IN THE MAP OF THE REGIONAL GEOMORPHOLOGICAL DIVISION OF SLOVAKIA

p. 112-129

 

Monika Ivanová

ZMENY V KRAJINNEJ ŠTRUKTÚRE PODVIHORLATSKÝCH OBCÍ VINNÉ, KALUŽA, KLOKOČOV, KUSÍN A JOVSA

CHANGES IN THE LANDSCAPE STRUCTURE OF THE VIHORLAT VILLAGES OF VINNÉ, KALUŽA, KLOKOČOV, KUSÍN AND JOVSA

p. 130-134

 

Radoslav Klamár

DEFINOVANIE PRIORÍT ROZVOJA NA LOKÁLNEJ ÚROVNI Z POHĽADU HLAVNÝCH AKTÉROV ROZVOJA

(NA PRÍKLADE MIKROREGIÓNU PTAVA)

FORMULATION OF DEVELOPMENT PRIORITIES AT THE LOCAL LEVEL FROM THE STAKEHOLDERS´ POINTS OF VIEW

(ON THE EXAMPLE OF THE PTAVA MICROREGION)

p. 135-146

 

Monika Kopecká

KRÁTKODOBÉ  ZMENY V  KRAJINNEJ ŠTRUKTÚRE VO VYBRANÝCH REGIÓNOCH  SLOVENSKA

SHORT-TERM CHANGES OF THE LANDSCAPE STRUCTURE IN SELECTED REGIONS OF SLOVAKIA

p. 147-158

 

Peter Mackovčin, Jaromír Demek, Marek Havlíček

VÝZNAM HISTORICKÝCH MÁP PRE ŠTÚDIUM VÝVOJA KRAJINY ČR ZA POSLEDNÝCH 250 ROKOV

IMPORTANCE OF HISTORICAL MAPS FOR STUDY OF LANDSCAPE DEVELOPMENT IN THE CZECH REPUBLIC

DURING  THE LAST 250 YEARS

p. 159-171

 

Pavel Michal

PONICKÝ KRAS DRIENOCKEJ VRCHOVINY

THE PONICKY KARST OF THE DRIENOCKA HIGHLAND

p. 172-180

 

Ján Oťaheľ, Ján Drdoš

INTEGRAČNÉ ASPEKTY VÝSKUMU KRAJINY NA SLOVENSKU (VÝVOJ A SÚČASNÉ TRENDY)

INTEGRATION ASPECTS OF THE LANDSCAPE RESEARCH IN SLOVAKIA (DEVELOPMENT AND ACTUAL TENDENCIES)

p. 181-212

 

Pavol Plesník

LESNÁ POKRÝVKA – ZÁŠTITA BIOSFÉRY

THE FOREST COVER – THE SPONSORSHIP OF THE BIOSPHERE

p. 213-219

 

Ján Veselovský

VYBRANÝ  SOCIÁLNY INDIKÁTOR TUR – CHUDOBA A JEJ MERANIE

SELECTED SOCIAL INDICATOR TUR – POVERTY AND ITS MEASURING

p. 220-226

 


 

Humánnogeografické výskumy a ich reflexie v praxi

 

Ivan Andráško

PERCEPCIA KVALITY ŽIVOTA V MESTSKÝCH ŠTVRTIACH BRATISLAVY

THE PERCEPTION OF THE QUALITY OF LIFE IN BRATISLAVA CITY WARDS

p. 227-240

 

Peter Bacsó

ANALÝZA POĽNOHOSPODÁRSKEHO PÔDNEHO FONDU OBCÍ OKRESU NOVÉ ZÁMKY

(S DÔRAZOM NA OBVOD ŠTÚROVO)

ANALYSIS OF THE AGRICULTURAL LAND FUND IN THE VILLAGES OF THE NOVÉ ZÁMKY DISTRICT

(IN VIEW OF ŠTÚROVO DIVISION)

p. 241-257

 

Jana Belianska

MOSLIMSKÁ POPULÁCIA V EURÓPE A NIEKTORÉ PROBLÉMY S TÝM SPOJENÉ

MUSLIM POPULATION IN EUROPE AND RELATED PROBLEMS

p. 258-272

 

Gabriela Czaková

ANALÝZA MIGRAČNÉHO POHYBU OBYVATEĽSTVA NITRIANSKEHO KRAJA V ROKOCH 1996 - 2005

THE ANALYSIS OF THE MIGRATION OF POPULATION IN NITRA REGION IN 1996 – 2005

p. 273-280

 

Peter Čuka

GEOGRAFICKÉ PODMIENKY VZNIKU A VÝVOJA CESTOVNÉHO RUCHU V OKRESE BANSKÁ BYSTRICA

GEOGRAPHICAL CONDITIONS OF THE ORIGIN AND DEVELOPMENT OF TOURIST TRAFFIC (TOURIST MOVEMENT)

IN THE REGION OF BANSKÁ BYSTRICA

p. 281-294

 

Janetta Dická

SUBURBANIZÁCIA MESTA KOŠICE A JEHO ZÁZEMIA

SUBURBANIZATION OF THE CITY KOŠICE AND ITS HINTERLAND

p. 295-308

 

Vladimír Ira, Pavel Šuška

PERCEPCIA KVALITY ŽIVOTA V MESTSKOM PROSTREDÍ (NA PRÍKLADE MESTA PARTIZÁNSKE)

PERCEPTION  OF LIFE QUALITY IN URBAN ENVIRONMENT (CASE STUDY TOWN OF PARTIZÁNSKE)

p. 309-332

 

Zita Izakovičová

INTEGROVANÝ PRÍSTUP K HODNOTENIU POĽNOHOSPODÁRSKEJ KRAJINY

INTEGRATED APPROACH TO  EVALUATION OF AGRICULTRAL LANDSCAPE

p. 333-339

 

Alfréd Krogmann

PERCEPCIA VYBRANÝCH STREDÍSK CESTOVNÉHO RUCHU V NITRIANSKOM KRAJI ICH NÁVŠTEVNÍKMI

PERCEPTION OF SELECTED CENTRES OF TOURISM IN NITRA´S REGION FROM VISITORS VIEW

p. 340-351

 

Marián Kulla

PRIEMYSELNÁ ŠTRUKTÚRA MESTA KOŠICE

INDUSTRIAL STRUCTURE OF KOŠICE CITY

p. 352-362

 

Jana Marenčáková

REGIONÁLNE TYPY DEMOGRAFICKÉHO SPRÁVANIA OBYVATEĽSTVA SLOVENSKA

REGIONAL TYPES OF SLOVAK POPULATION DEMOGRAPHIC BEHAVIOUR

p. 363-372

 

Jana Némethová

GEOGRAFICKÉ ASPEKTY AGRÁRNEJ ZAMESTNANOSTI V AGROSUBJEKTOCH  REGIÓNU NITRA

GEOGRAPHICAL ASPECTS OF AGRARIAN EMPLOYMENT  IN AGRICULTURAL SUBJECTS IN  NITRA REGION

p. 373-383

 

Marie Novotná

VÝZKUM PERIFERNÍHO REGIONU KRALOVICKO

THE RESEARCH OF THE PERIPHERAL REGION KRALOVICKO

p. 384-402

 

Daša Oremusová

PERCEPCIA DOMINUJÚCICH PROBLÉMOV REGIONÁLNEHO ROZVOJA OBYVATEĽMI MIKROREGIÓNU THERMÁL

PERCEPTION OF DOMINANTING PROBLEMS IN REGIONAL DEVELOPMENT INHIBITANTS OF MICROREGION THERMAL

p. 403-415

 

Dagmar Popjaková

PETRŽALKA – MIGRAČNÁ SNÍMKA URBÁNNEJ ŠTRUKTÚRY BRATISLAVY NA PRELOME TISÍCROČÍ

PETRŽALKA – MIGRATION EXPOSURE OF BRATISLAVA URBAN STRUCTURE AT THE TURN OF THE MILLENNIUMS

p. 416-424

 

Eva Rajčáková

REGIONÁLNE DISPARITY NA SLOVENSKU - VÝVOJ  A  SÚČASNÝ STAV

THE REGIONAL DISPARITIES IN SLOVAKIA - DEVELOPMENT AND PRESENT  STATE

p. 425-446

 

Oľga Slobodníková

NÁRODNOSTNÁ A RELIGIÓZNA ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽOV OBCÍ BYSTRICKÉHO PODOLIA V OBDOBÍ R. 1981 - 2001

THE NATIONAL AND RELIGIOUS STRUCTURE OF  POLULATION AT COMMUNITIES OF BYSTRICKÉ PODOLIE IN PERIOD 1981 – 2001

p. 449-462

 

Angelika Švecová

ZMENY MIGRAČNÝCH POHYBOV NA SLOVENSKU V ROKOCH 1991 - 2000

MIGRATION CHANGES PATTERN IN SLOVAKIA DURING THE 1991 - 2000 PERIOD

p. 463-478

 

Peter Terem

ENERGETICKÁ BEZPEČNOSŤ V REGIONÁLNOM KONTEXTE

ENERGY SECURITY IN  THE REGIONAL CONTEXT

p. 479-490

 

Katarína Vilinová

PRIESTOROVÉ DISPARITY V ROZŠÍRENÍ CHORÔB OBEHOVEJ SÚSTAVY V OKRESOCH  SLOVENSKA

SPATIAL DISPARITIES IN DISTRIBUTION DISEASES OF CIRCULATORY SYSTEM IN SLOVAK DISTRICTS

p. 491-498

 

Gabriel Zubriczký

POZÍCIA VIDIECKEHO OSÍDLENIA V SÍDELNOM SYSTÉME SLOVENSKA NA ZAČIATKU 21. STOROČIA

POSITION OF RURAL SETTLEMENT IN SETTLEMENT SYSTEM OF SLOVAKIA AT THE BEGINNING OF 21 TH CENTURY

p. 499-508

 


 

Geografické vzdelávanie v meniacej sa spoločnosti

 

Katarína Čižmárová

DIDAKTICKÉ ASPEKTY HUMÁNNEJ (SOCIO-EKONOMICKEJ) GEOGRAFIE V GEOGRAFICKEJ EDUKÁCII ZŠ A GYMNÁZIA

DIDACTIC ASPECTS OF HUMAIN GEOGRAPHY IN THE GEOGRAPHICAL EDUCATION AT ELEMENTARY AND SECONDARY SCHOOL

p. 509-521

 

Magdaléna Hasprová

ZISŤOVANIE STAVU ÚROVNE VYUČOVANIA GEOGRAFIE MIESTNEJ KRAJINY NA ZŠ A OGY VO VYBRANÝCH OKRESOCH NITRIANSKEHO KRAJA

EVALUATE THE QUALITY OF EDUCATION OF LOCAL AREA’S GEOGRAPHY ON THE PRIMARY SCHOOLS AND ALSO

IN THE SO-CALLED EIGHT CLASS GRAMMAR SCHOOLS ON THE EXAMPLE OF SOME COUNTIES OF SELF-GOVERNING REGION OF NITRA

p. 522-527

 

Tomáš Chorvát

MIESTO VYUČOVANIA TRANSFORMAČNÝCH DEJOV V POSTSOCIALISTICKEJ SPOLOČNOSTI V RÁMCI PREDMETU ZEMEPIS/GEOGRAFIA NA SLOVENSKU

TRANSFORMATION PROCESSES IN THE POSTSOCIALIST SOCIETY IN GEOGRAPHY TEACHING IN SLOVAKIA

p. 528-539

 

Peter Likavský, Martin Droščák

TRANSFORMÁCIA OBSAHU VZDELÁVANIA AKO PODNET PRE ZAMYSLENIE NAD MEDZIPREDMETOVÝMI VZŤAHMI PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV

TRANSFORMATION OF CURRICULUM AS MOTIVE FOR LOOKING INTO RELATIONS BETWEEN NATURAL SCIENCES SUBJECTS

p. 540-549

 

Milena Moyzeová

NOVÉ FORMY ENVIRONMENTÁLNEHO VZDELÁVANIA A VÝCHOVY (NA PRÍKLADE POĽNOHOSPODÁRSKEJ KRAJINY)

NEW FORMS OF THE  ENIRONMENTAL EDUCATION AND TRAINING (ON EXAMPLE OF AGRICULTURAL LANDSCAPE)

p. 550-557

 

Wiktor Osuch

FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCES IN GEOGRAPHY - CANDIDATES FOR TEACHERS IN THE SELECTED

UNIVERSITIES IN POLAND, AUSTRIA, GERMANY, SLOVAKIA AND CZECH REPUBLIC

p. 558-565

 


Politická geografia v procese globalizácie

 

Jerzy Bański

KONCEPCJE ROZWOJU OBSZARÓW  WIEJKSICH W POLSCE

CONCEPTION OF RURAL DEVELOPMENT IN POLAND

p. 566-579

 

Tibor Blažík

ZMENA GEOPOLITICKÉHO POSTAVENIA SLOVENSKA PO VSTUPE DO EUROATLANTICKÝCH ŠTRUKTÚR

CHANGE OF GEOPOLITICAL POSITION OF SLOVAKIA AFTER ENTERING EURO-ATLANTIC STRUCTURES

p. 580-593

 

Anton Fogaš

SLOVENSKÁ ROZVOJOVÁ POMOC A SPOLUPRÁCA

SLOVAK DEVELOPMENT ASSISTANCE AND CO-OPERATION

p. 594-603

 

Daniel Gurňák

KONTINUITA A DISKONTINUITA POLITICKÝCH HRANÍC VO VYBRANÝCH  KRAJINÁCH STREDNEJ EURÓPY V 20. STOROČÍ

CONTINUITY AND DISCONTINUITY OF POLITICAL BORDERS IN SELECTED CENTRAL EUROPEAN COUNTRIES IN 20TH CENTURY

p. 604-616

 

Robert Ištok

SÚČASNÝ NÁRODNÝ ŠTÁT A JEHO PERSPEKTÍVY. POLITICKOGEOGRAFICKÉ ASPEKTY

CURRENT NATIONAL STATE AND ITS PERSPECTIVES. POLITICAL-GEOGRAPHICAL ASPECTS

p. 617-629

 

Tibor Madleňák

POLITICKO-GEOGRAFICKÁ ANALÝZA VOLEBNÝCH PREFERENCIÍ OBYVATEĽOV REGIÓNU ORAVY

POLITICAL-GEOGRAPHICAL ANALYSIS OF INHABITANTS’ ELECTORAL PREFERENCES IN THE ORAVA REGION

p. 630-649

 

Ján Szöllös

REGIÓNY VOLEBNEJ PODPORY VYBRANÝCH POLITICKÝCH STRÁN V PARLAMENTNÝCH VOĽBÁCH 1998, 2002 A 2006

REGIONS OF ELECTORAL SUPPORT OF CHOSEN POLITICAL PARTIES IN PARLIAMENTARY ELECTIONS 1998, 2002 AND 2006

p. 650-669

 


Aplikácie GIS a kartografických metód vo výskume krajiny

 

Ján Jakubík

VYUŽITIE KARTOGRAFICKÝCH METÓD PRE POTREBY SPRACOVANIA KONCEPCIÍ REGIONÁLNEHO ROZVOJA

THE USE OF CARTOGRAPHIC METHODS FOR NEEDS TO PROCESS REGIONAL GROWTH CONCEPTION

p. 670-689

 

Lubomír Müller

KOMPARACE METOD MATEMATICKÉHO MODELOVÁNÍ POMOCÍ METODY FUZZY

APROXIMACE A RUNGE-KUTTOVOU METODOU

COMPARISON OF THE MATHEMATICAL MODELLING WITH HELP OF THE FUZZY

APROXIMATION AND THE RUNGE-KUTT METOD

p. 690-695

 

Adriana Zverková

WEBOVÉ GIS APLIKÁCIE PRE PROJEKTY ZMIEN VO VYUŽÍVANÍ POĽNOHOSPODÁRSKEHO PÔDNEHO FONDU SLOVENSKA

WEB GIS APPLICATIONS FOR PROJECTS OF CHANGES IN AGRICULTURAL SOIL FUND IN SLOVAKIA

p. 696-708

 


 

Teoreticko - metodologické aspekty výskumu v geografii

 

Karol Kasala

MENIACA SA IDENTITA MIESTA: METODIKA VÝSKUMU

CHANGING IDENTITY OF LOCALITY: RESEARCH METHODOLOGY

p. 709-723

 

Daniel Michniak

POJEM DOSTUPNOSTI V GEOGRAFII A VYBRANÉ PRÍSTUPY K JEJ ŠTÚDIU

THE CONCEPT OF ACCESSIBILITY IN GEOGRAPHY AND SELECTED APPROACHES TO ITS STUDY

p. 724-741

 

Jaroslav Vencálek

PARADOX NADBYTKU A NEDOSTATKU REGIONÁLNÍHO VNÍMÁNÍ KRAJINY

THE PARADOX OF ABUNDANCE AND LACK OF REGIONAL PERCEPTION OF LANDSCAPE

p. 742-747

 

Florin Žigrai

VÝZNAM A POZÍCIA GEOGRAFIE  NA ROZHRANÍ NOMOTETICKÝCH A IDIOGRAFICKÝCH

VEDNÝCH DISCIPLÍN (VYBRANÉ METAVEDNÉ ASPEKTY)

SIGNIFICANCE AND POSITION OF GOEGRAPHY BETWEEN NOMOTHETIC AND IDIOGRAPHIC

SCIENCES (SELECTED METASCIENTIFIC REMARKS)

p. 748-758

 


 

Posterové prezentácie

 

Branislav Bleha, Jozef Mládek

ATLAS OBYVATEĽSTVA SLOVENSKA

THE POPULATION ATLAS OF SLOVAKIA

p. 759-767   

 

Katarína Kasanická

K PROBLEMATIKE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA MIKROREGIÓNU POŽITAVIE - ŠIROČINA

ON THE PROBLEM OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN  POŽITAVIE - ŠIROČINA MICROREGION

p. 768-774

 

Marie Novotná

VZDĚLÁVÁNÍ GEOGRAFŮ V GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍCH

THE TRAINING OF GEOGRAPHERS  IN THE GEOINFORMATICS

p. 775-784

 

Jana Sedláková

VPYV ZVÝŠENÉHO PRÍSUNU DUSÍKA A FOSFORU NA OBSAH ZÁKLADNÝCH MAKRO A MIKRONUTRIENTOV

V RASTLINNEJ BIOMASE ALPÍNSKYCH LÚK

INFLUENCE OF INCREASED INPUT OF NITROGEN AND PHOSPHORUS ON CONTENT OF BASIC MACRO

AND MICRONUTRIENTS IN PLANT BIOMASS OF ALPINE MEADOWS

p. 785-791

 

Richard Pouš, Tomáš Hlásny

VYUŽITIE GIS PRE OPTIMALIZÁCIU VEREJNEJ ZELENE - PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA MESTA BANSKÁ BYSTRICA (POSTER)

THE USE OF GIS FOR THE OPTIMISATION OF PUBLIC GREENERY ALLOCATION - THE BANSKÁ BYSTRICA CITY CASE STUDY (POSTER)

p. 792