1/2017

Geografická Revue, 2017, ročník 13, číslo 1

Geographic Revue, 2017, volume 13, issue 1

Celé číslo (Whole issue)


Obsah (Content):

Alena Dubcová, Hilda Kramáreková, Magdaléna Nemčíková, Zuzana Rampašeková

MIKROGEOGRAFIA AKO SÚČASŤ STRATÉGIE VYUČOVANIA GEOGRAFIE

Microgeography as part of the geography teaching strategy

p. 4-19

 

Štefan Karolčík

ŠKOLSKÁ GEOGRAFIA – OD INFORMÁCIÍ A POZNATKOV K POSTOJOM?

School geography - form information and knowledge to attitudes?    

p. 20-31

 

Alena Madziková, Ján Kancír

PEDAGOGICKÁ PRAX AKO SÚČASŤ PROFESIJNEJ PRÍPRAVY UČITEĽOV GEOGRAFIE A

VYBRANÉ ASPEKTY JEJ HODNOTENIA

Pedagogical practice as a part of the professional pre-service geography

teacher training and selected aspects of ist assessment                               

p. 32-42

 

Michal Staněk, Petra Karvánková, Dagmar Popjaková, Martina Kuřimská, Michal Vančura

TÝMOVÉ VYUČOVÁNÍ V KONTEXTU MEZIOBOROVÉ SPOLUPRÁCE

Team teaching in the context of interdisciplinary cooperation                  

p. 43-49

 

Ján Kancír, Alena Madziková

ROZVOJ KOMPETENCIÍ UČITEĽA GEOGRAFIE V JEHO PREGRADUÁLNEJ PRÍPRAVE

Developing the competences of the geography teacher

in pregradual preparation                                                                                        

p. 50-60

 

Eduard Hofmann, Libuše Vodová

DIDKAKTIKA PŘÍRODNÍCH VĚD NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ MASARYKOVY UNIVERZITY

Didactics of natural sciences in Faculty of education of Masaryk university

p. 61-69

 


 

Tlač časopisu Geografická revue 1/2017 bola realizovaná s finančnou podporou Geografického ústavu SAV v Bratislave a projektu KEGA č.002UMB-4/2017 Interaktívna elektronická učebnica regionálnej geografie Horného Pohronia.