1/2020

Geografická Revue, 2020, ročník 16, číslo 1

Geographic Revue, 2020, volume 16, issue 1

Celé číslo (Whole issue)


Obsah (Content):

Václav Stacke, Václav Duffek, Markéta Pluháčková, Klára Vočadlová, Pavel Mentlík
JAK NA KRITICKÁ MÍSTA VE VÝUCE ZEMĚPISU?
How to cope with critical spots in geography education?
pp. 4-24

Miroslava Kováčová, Matej Masný
ANALÝZA ZMIEN KRAJINNEJ POKRÝVKY NA ÚZEMÍ SÚSTAVY NATURA 2000 - SKUEV0265 SUŤ
Analysis of land cover changes in NATURA 2000 site - SKUEV0265 SUŤ
pp. 25-37

Stanislav Kaniansky
KRAJINNÝ POTENCIÁL VYBRANÝCH ÚZEMÍ BANSKOBYSTRICKÉHO KRAJA NA ASTROTURIZMUS
Landscape potential of the Banská Bystrica self-governing region for astrotourism development
pp. 38-70

Karol Weis, Michal Hrmo
GEODETICKÉ ZAMERANIE A VIRTUÁLNA REKONŠTRUKCIA ZANIKNUTEJ HISTORICKEJ BANSKEJ VODNEJ NÁDRŽE GERAMBOVSKÝ TAJCH
Geodetic survey and virtual reconstruction of extinct historic mining water reservoir Garamb lake
pp. 71-87

Pavel Hronček
HISTORICKOGEOGRAFICKÁ ANALÝZA ZANIKNUTÉHO BANÍCTVA V DOLINE BOROVSKÉHO POTOKA V ĎUMBIERSKYCH TATRÁCH
Historical-geographical analysis of the defunct mining in the Borovský potok valley in the Ďumbier Low Tatras mountains
pp. 88-114