Kde ma nájdete

Dekanát,Katedra chémie,Pasportizacia

Profesijná charakteristika

Štúdium a prax

1993 – 1998 štúdium na Fakulte prírodných vied UMB v Banskej Bystrici (chémia - fyzika)
1998 – 2002 interné doktorandské štúdium na Katedre chémie FPV UMB
2001 obhajoba rigoróznej práce a vykonanie rigoróznej skúšky (RNDr.)
2002 obhajoba dizertačnej práce (PhD.)
2005 habilitačné konanie na Fakulte prírodných vied UMB v Banskej Bystrici (doc.)
2002 – ...  docentka na Katedre chémie Fakulty prírodných vied UMB, Banská Bystrica

 

Pedagogická činnosť (predmetová profilácia)

Všeobecná chémia, Chemické výpočty
Všobecná didaktika chémie, Špeciálna didaktika chémie, Technika a didaktika školských pokusov
Koncepcie vzdelávania, Diagnostické a spätnoväzbové prostriedky vo výučbe chémie

 

Vedecko-výskumná činnosť (oblasti výskumu)

Pedagogická dokumentácia vo výčbe chémie, Učebnice chémie, Meranie úrovne vedomostí žiakov z chémie
Motivácia a stratégie učenia sa žiakov vo vzťahu k chémii
Vysokoškolská príprava učiteľov chémie

 

Členstvo vo vedeckých, odborných a profesijných spoločnostiach

Členka Ústrednej predmetovej komisie pre chémiu pri ŠPÚ v Bratislave.
Členka komisie KEGA č. 1 pri MŠVVaŠ SR.
Členka Oborové rady pre doktorský studijní odbor Chemie/Didaktika chemie PřF UHK v Hradci Králové, tiež schválená školiteľka.
Členka redakčnej rady časopisu Biológia, ekológia, chémia. ISSN 1335-8960.
Členka redakčnej rady časopisu Natural Science Education. Lithuania. ISSN 1648-939X.
Členka vedeckého výboru medzinárodnej konferencie „International conference on Research in Didactic of the Sciences DidSCi“ Krakow, Poľsko.
Členka vedeckého výboru medzinárodnej konferencie „Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie“, Katedra chémie PrF UHK Hradec Králove ČR.
Predsedníčka vedeckého a organizačného výboru medzinárodnej konferencie „Súčasnosť a perspektívy didaktiky chémie“, FPV UMB Banská Bystrica.
Členka vedeckého výboru medzinárodnej konferencie „Chemické vzdělávání v teorii a praxi“, Katedra chémie FPE ZU Plzeň ČR.
Odborný garant Medzinárodného odborného seminára o výučbe chémie „Technologicko-didaktická znalost obsahu v chemii“, Katedra chémie PrF UHK Hradec Králove ČR.
Členka Slovenskej chemickej spoločnosti (OS Chémia a didaktika chémie, Banská Bystrica).
Členka Vedeckej rady FPV UMB od roku 2011, Vedeckej rady UMB od roku 2015.

 

Ďalšie aktivity

Recenzent vedeckých a odborných príspevkov, monografií, vysokoškolských učebníc v kategórií výstupov A, B, učebných textov.
Členka skúšobnej komisie pre štátne skúšky ŠP Učiteľstvo chémie – Bc. aj Mgr. stupeň.
Vedúca záverečných práce v rámci Doplňujúce pedagogické štúdium.
Členka komisie pre záverečné skúšky Doplňujúce pedagogické štúdium UMB.
Školiteľka pre PhD. ŠP – Chemie/didaktika chemie PřF UHK Hradec Králové
Školiteľka pre PhD. ŠP – Teória chemického vzdelávania PF Trnava
Školiteľka pre PhD. ŠP – Predškolská a elemntárna pedagogika PF UMB Banská Bystrica
Oponent pre dizertačné práce v ŠO Odborová didaktika – ŠP Didaktika chémie
Oponent pre rigorózne práce.

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
09:00 - 11:00
Piatok
-