Kde ma nájdete

Katedra chémie

Profesijná charakteristika

iebeh a zoznam doterajších pracovných pomerov a obdobných pracovnoprávnych vzťahov

      a doterajšieho vedecko-pedagogického  a odborného pôsobenia:

 1979-1988  Vysoká vojenská škola pozemného vojska vo Vyškove na Morave -  vedecko pedagogické funkcie – asistent a odborný asistent – Katedra špeciálnej chémie

1990-1992   Vysoká vojenská škola pozemného vojska vo Vyškove na Morave - starší učiteľ – docent Katedry zbraní hromadného ničenia a ochrany proti nim.

1991(január-máj)  účasť vo vojne v Perzskom zálive – veliteľ  čs. samostatného protichemického oddielu  

1991(jún-september)  Vojenská akadémia Hafar – al Batin v Saudskej Arábii - vedúci skupiny učiteľov výučby špeciálnej chémie a ochrany proti ZHN – príprava chemických špecialistov

1993 zástupca náčelníka chemického vojska GŠ Pozemných síl Armády Slovenskej republiky

1994-2001 Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši - zástupca vedúceho Katedry radiačnej, chemickej a biologickej ochrany.

1997 Vymenovanie za docenta v odbore Vojenské umenie, špecializácia radiačná a chemická ochrana.

1999-2003  Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši - dekan Fakulty pozemného vojska.

2001-2003  Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši - vedúci Katedry radiačnej, chemickej a biologickej ochrany.

2003  Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši –vymenúvacie konanie za profesora v odbore Operačné a bojové použitie pozemného vojska, špecializácia radiačná a chemická  ochrana.

2004  Vymenovaný profesorom

2003 -2004   Prodekan pre študijnú činnosť Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku

2003 -2013   Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku –profesor katedry chémie, garant ŠP

2004 -2008   Katolícka univerzita v Ružomberku - prorektor pre vedu a rozvoj

2014 dodnes   Fakulta prírodných vied UMB – profesor Katedry chémie , garant ŠP   

 Publikačná činnosť:

  AAA    Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách:
AAA 01    KURUCZ, J., SUŠKO, M.: Mozliwosci i sposoby terroryzmu niekonwencjonalnego. Srodki biologiczne. (Monografia). Krakow, 2007 – 239 s. ISBN 978-83-60837-08-5
AAA 02    KURUCZ, J., SUŠKO, M.: Chemical Agents as Terrorist Weapons. Krakow, 2009 -152 s.   ISBN 978-83-60837-37-5
AAA 03     KURUCZ, J., SUŠKO, M.: The radiological dispersal device . The principle, effect and protection.(Monografia). Association Internationale Sciences, Éducation, Cultures, Traditions Fribourg –  Suisse CP 42, 1702 Fribourg, SUISSE , 2011 – 158 s. ISBN 978-2-9700765-2-0

 AAB    Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách:
AAB 01    KURUCZ, J.: Vojna v Perzskom zálive: Československý protichemický prápor. (Monografia). – 1. vyd. Liptovský Mikuláš: Vojenská akadémia, 2000. – 46 s. 16 príloh.ISBN 80-8040-119-5
AAB 02    KURUCZ, J.: Možnosti biologického a chemického terorizmu. (Monografia). – 1. vyd. – Liptovský Mikuláš: Vojenská akadémia, 2002. – 60 s.ISBN 80-8040- 173-X
AAA 03    KURUCZ,J.: Chemical Agents as Terrorist Weapons / Kurucz Ján, Suško Miroslav. - Kraków : UKiP J&D Gębka, 2009. - 152 s. - ISBN 978-83-60837-37-5.
 AAA 04   KURUCZ, J.: Dispositifs de dispersion radiologique (DDR) = The radiological, dispersal device (RDD) : principes, effets et mesures de protection / Fribourg : Association internationale S.É.C.T., 2011. - 157 s. - ISBN 978-2-9700765-2-0.
AAB 05       KURUCZ, J.: Chémia sulfidického yperitu [elektronický zdroj]. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2016. - online, 80 s. [4,50 AH]. - ISBN 978-80-557-1121-8

 ACB      Vysokoškolské učebnice
ACB 01      KURUCZ, J.: Poznámky k teórii koordinačných zlúčenín . Verbum Ružomberok, 2013 - 107 s.  ISBN 978-80-8084-986-3
ACB 02      KURUCZ, J.: Chémia otravných látok. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014. -   238 s. [11,95 AH]. - ISBN 978-80-557-0776-1

 ADF    Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch a zborníkoch:
ADF 01    KURUCZ, J.: Sú zápalné zbrane aktuálne? In: Bojová příprava. – č. 6 (1991), s. 62-63.
ADF 02    KURUCZ, J.: Hygienická očista osôb počas útoku mechanizovanej brigády armády Kráľovstva Saudskej Arábie. In: Vojenský profesionál. – č. 11 (1992), s. 16-17.  ISSN 1210-3179.
ADF 03    KURUCZ, J.: K chemickému zabezpečeniu útoku 20. mb. armády Kráľovstva Saudskej Arábie. In:Vojenské rozhledy. – Roč. 1, č. 4 (1992), s. 84-87.
ADF 04    KURUCZ J.: Radiačná, chemická, biologická ochrana brigády. In: Vojenské obzory: Príloha K.  – Roč. 2, č. 1(1995), s. 106-111. 2 tab.
ADF05    KURUCZ, J.: Radiačná, chemická, biologická ochrana boja brigády v zastavaných priestoroch. In:Vojenské obzory: Príloha K. – Roč. 3, č. 2 (1996), s. 67-72.
ADF 06    KURUCZ, J.: Niektoré aspekty velenia vojskám v operáciách. In: Vojenské obzory: Príloha T. – Roč. 5, č. 1 (1998), s. 95-97. – Lit. 1 zázn.
ADF 07    KURUCZ, J.: Chemické riziká v priemyselnom zázemí. In: Obrana. - Roč. 11, č. 5 (2003), s. 8.ISSN: 1336-1910.
ADF 08    KURUCZ, J.: Fyzikálne, chemické a toxikologické vlastností oxidu osmičelého ako potenciálnej teroristickej zbrane. In: Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - Roč. IV., č. 4 (2004), s. 53-63. ISSN 1335-9185.
ADF 09    KURUCZ, J.: Dioxíny a polychlórované bifenyly v životnom prostredí. In: Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - Roč. V., č. 1 (2005), s. 58-67.ISSN 1335-9185
ADF 10    KURUCZ, J.: Metylizokyanát ako možný zdroj chemickej kontaminácie infraštruktúry. In: Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - Roč. V., č. 2 (2005), s. 15-24. ISSN 1335-9185,
ADF 11    KURUCZ, J.: Fosgénoxím. In: Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. Roč. V., č. 3 (2005), ISSN 1335-9185
ADF 12    KURUCZ, J, DURDIAK, J.: Halothan a Fentanyl nielen účinný prostriedok bezpečnostných síl. In: Disputationes scientificae. Universitatis Catholicae in Ružomberok. –Roč. VI., č. 1 (2006), s. 92-99, ISSN 1335-9185
ADF 13    KURUCZ, J.:Chemické ohrozenia a možnosti dekontaminácie. In: Disputationes scientificae. Universitatis Catholicae in Ružomberok. –Roč. VI., č. 4 (2006), s.169-175,ISSN 1335-9185
ADF 14    KURUCZ, J.: Jadrový a rádiologický terorizmus ako prejav ultraterorizmu. In:Disputationes scientificae. Universitatis Catholicae in Ružomberok. –Roč. VI., č. 4 (2006), s. 158-162,ISSN 1335-9185
ADF 15     KURUCZ, J.: Princípy fotokatalýzy oxidu titaničitého In: Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - ISSN 1335-9185. – Roč .11, č. 1 (2011), s. 179-188.
ADF 16      KURUCZ, J. : Ekologické aspekty ťažby a úpravy uránu. In : Disputationes Scientificae  Universitas Catholicae in Ružomberok. Roč. 11, č.2 (2011)  10 str. ISSN 1335-9185

 AEC    Vedecké  práce publikované v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch:
AEC 01    KURUCZ, J.: Plánovanie radiačnej, chemickej a biologickej ochrany brigády (divízie). In:  Sborník Vojenské akademie v Brně. – č. 2 (2000), s. 75-82.

 AED    Vedecké práce publikované v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch:
AED 01    KURUCZ, J.: Vplyv púštnych podmienok na činnosť vojsk. In: Zborník Vojenskej akadémie SNP. – Roč. 1, č. 3 (1994), s. 43-52. – Lit. 3 zázn.
AED 02    KURUCZ, J.: Koncepcia radiačnej, chemickej, biologickej ochrany armádneho zboru. In: Zborník Vojenskej akadémie SNP. – Roč. 2, č. 4 (1995), s. 42-51. – Lit. 1 zázn. ISSN 1335-0935
AED 03    KURUCZ, J.: Vojna v Perzskom zálive s odstupom času. In: Zborník Vojenskej akadémie. – Roč. 4, č. 2 (1997), s. 25-36. ISSN 1335-0935
AED 04    KURUCZ, J.: Možné použitie vojska domobrany v operácii. In: Zborník Vojenskej akadémie. – Roč. 5, č. 4 (1998), s. 25-29. ISSN 1335-0935
 AED 05    KURUCZ, J.: Ujasnenie a analýza úlohy (situácie) z pohľadu radiačnej, chemickej a biologickej ochrany. In: Zborník Vojenskej akadémie. – Roč. 7, č. 1 (2000), s. 145-150. – Lit. 3 zázn.ISSN 1335-0935
AED 06    KURUCZ, J.: Možný obsah prílohy k operačnému rozkazu, radiačná, chemická a biologická ochrana. In: Zborník Vojenskej akadémie. – Roč. 7, č. 4 (2000), s. 89-96. – Lit. 3 zázn.ISSN 1335-0935
 AED 07    KURUCZ, J.: Súčasný stav a perspektívy rozvoja techniky radiačnej, chemickej a biologickej ochrany. In: Smery vývoja techniky pozemného vojska: Vedecká konferencia,  26.-27.11.1997, Liptovský Mikuláš. – Liptovský Mikuláš: Vojenská akadémia, 1997. – s. 229-233. ISBN 80-88682-26-6  

 AFC    Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách:
AFC 01    KURUCZ. J, DURDIAK, J.: Utilization of Characteristics of Some Tetroxides for Terrorist Intents. In: Zborník „The 1st International Scientific Conference Safety Engineering 2006“, Ostrava 2006, s. 263-267,
ISBN 80-248-1185-5
AFC 02    KURUCZ. J, DURDIAK, J.: Structural Parallels of Fentanyl – Potential Chemical Weapons in the Past and Real Tools of Chemical Terrorism Today. In: Zborník „The 1st International Scientific Conference Safety Engineering 2006“, Ostrava 2006, s. 253-258, ISBN 80-248-1185-5
AFC 03  KURUCZ, J.: Chemické metódy dekontaminácie toxických chemických látok. In: Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie „Aktuálne problémy ochrany vojsk a obyvateľstva proti ZHN", Vyškov na Moravě 26.-27.6.2007, 7 strán ISBN 978-80-7231-263-4
AFC 04  KURUCZ, J., DURDIAK, J.: Potential terrorist use of chemical weapons.
In: Safety Ingineering 2008, Technical University of Ostrava, 2008, S.153-161 ISBN 978-80-248-1848-1
AFC 05  KURUCZ, J., SUŠKO, M.: Nové pohľady na odstraňovanie následkov chemického a biologického napadnutia obyvateľstva teroristickým útokom.
In: Sborník příspevku z konference: Vyškov 17.-18. června 2009. UO Brno ISBN 978-80-7231-662-5
AFC 06  KURUCZ, J., SUŠKO, M.: Dimetyl sulfát ako potenciálna teroristická chemická zbraň. In: Sborník příspevku z konference: Vyškov 19.-20.10.2011. UO Brno   ISBN 978-80-7231-834-6
 AFC  07   KURUCZ, J.: Chemické metódy dekontaminácie toxických chemických látok  In: Aktuální problémy ochrany vojsk a obyvatelstva proti ZHN. - Brno : Univerzita obrany, 2007. - ISBN 978-80-7231-263-4. - S. 7.
 AFC  08  KURUCZ, J.: Nové pohľady na odstraňovanie následkov chemického a biologického napadnutia obyvateľstva teroristickým útokom.  
In: "Nové metody a technologie ochrany proti ZHN a průmyslovým škodlivinám" : sborník prříspěvků z konferencie : Vyškov 17. - 18. června 2009. - Brno : Univerzita obrany, 2009. - ISBN 978-80-7231-662-5.

 AFD    Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách:
AFD 01    KURUCZ, J.: Aktuálne otázky bezpečnosti štátu. In: Súčasný stav a perspektívy rozvoja vedy a techniky v rezorte Ministerstva obrany Slovenskej republiky: Zborník z vedeckej konferencie, 25.-26.9.1997, Liptovský Mikuláš. – Bratislava: Ministerstvo obrany SR. 1997. s. 60-68.
AFD 02    KURUCZ, J.: Metodické postupy v Armáde SR. In: Uplatňovanie metodických postupov používaných pri plánovaní a riadení operácií na taktickom stupni velenia: Zborník diskusných príspevkov z vojensko-odbornej konferencie, 9.10.2001, Liptovský Mikuláš. – Liptovský Mikuláš: Vojenská akadémia, 2002. s. 6-11. © VALM 2002
AFD 03    KURUCZ, J.: Možnosti využitia vojnových hier v príprave orgánov štátnej správy na riešenie mimoriadnych udalostí. In: Funkcie a väzby  subjektov zainteresovaných na obrane štátu: Zborník vystúpení z vojensko-vedeckého seminára, 27.11.1997, Liptovský Mikuláš. – Liptovský Mikuláš: Vojenská akadémia, 1998. s. 44-46.
AFD 04    KURUCZ. J, DURDIAK, J., BELLOVÁ, R.: Možnosti a perspektívy využitia informačných a komunikačných technológií vo vyučovaní chémie. In: Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou na CD „Informatika v škole a v praxi“, Ružomberok: Katolícka univerzita, 2005, s. 177-180.ISBN 80-8084-038-5.
AFD 05    KURUCZ, J.: Chemické riziká a odstraňovanie ich následkov. Zborník z medzinárodnej vedecko-technickej konferencie konanej v dňoch 13.–14.10. 2005, Tatranské Zruby, 2005.
AFD 06    KURUCZ, J. :  Jadrový a rádiologický terorizmus. Zborník z medzinárodného seminára Terorizmus - aktuálna hrozba v súčasnosti, Akadémia národnej obrany Liptovský Mikuláš, 28.9.2006. ©NAO 2006
AFD 07    KURUCZ, J.: „Možnosti využitia oxidu titaničitého ako perspektívnej látky pre dekontamináciu“ In. Zborník prednášok z týždňa európskej vedy a vedeckej  konferencie s medzinárodnou účasťou „Nové trendy v dekontaminácii nebezpečných chemických látok, Ružomberok  7. – 10. novembra 2006, Ružomberok 2007, s 107-116,ISBN 978-80-8084-188
AFD 08    KURUCZ, J.: Riešenie krízových situácií v prípadoch chemického a biologického napadnutia obyvateľstva teroristickým útokom. In: Zborník z konferencie z medzinárodnou účasťou „Možnosti odstraňovania následkov chemického a biologického napadnutia obyvateľstva“. PF KU Ružomberok, 2007, 9 s.ISBN 978-80-8084-255-0
AFD 09  KURUCZ, J.: Chemický a biologický terorizmus ako nový typ bezpečnostného ohrozenia štátu. In: Súbor štúdií Akadémie ozbrojených síl Liptovský Mikuláš, 2008, 17s.ISBN 978-80-89221-08-0
AFD 10 KURUCZ,J.: Chemické vlastnosti a štruktúra 2,4,6 triamino-1,3,5 triazínu. Zborník z prednášok z Týždňa európskej vedy  PF KU Ružomberok , 2009 ,S.20-26 ISBN 978-80-8084-426-4

 BCI    Skriptá a učebné texty :
BCI01    KURUCZ, J.: Radiačná, chemická, biologická ochrana brigády. (Skriptá). – 1. vyd. Liptovský Mikuláš: Vojenská akadémia SNP, 1995. – 89 s.
BCI02    KURUCZ, J.: Radiačná, chemická, biologická ochrana armádneho zboru.(Skriptá). – Liptovský Mikuláš: Vojenská akadémia SNP, 1996. – 63 s.
BCI03     KURUCZ, J., OFČAROVIČ, M.: Metodika činnosti náčelníka RCHBO armádneho zboru po obdržaní úlohy. (Skriptá). – 1. vyd. – Liptovský Mikuláš: Vojenská akadémia, 1997. – 59 s., 80 % podiel
BCI04    KURUCZ, J.: Introduction to cw munitions. (Učebná pomôcka). – Saudská Arábia, 1991.- 19s. BCI05    KURUCZ, J., VLADÁR, M., ADÁMIK, J.: Vševojsk-2-1 Radiačná, chemická a biologická ochrana  vojsk. (Predpis). – Trenčín: 1998. -  64 s.
BCI06    KURUCZ, J.: Radiačná, chemická, biologická ochranaI., II. (Učebné texty). 1998. 63 s.
BCI07    BALLAY, A., RUJÁK, V., PISARČÍK, J., STEOMEROVÁ, K., KURUCZ, J., BELAN, Ľ., ŠILHA, J., FLANDERA, J., JAKUBEC,: Vojenská výcviková pomôcka pre prípravu a vedenie operácií v rámci NATO ATP - 35 (B). (Služobná pomôcka.) – Dočasné vydanie – Bratislava: Štáb pre plánovanie operácií Generálneho štábu Armády SR, 2001. s. 67- 83.
BCI08    KURUCZ, J.: Svetová bezpečnostná politika I., II. (Učebné texty). 2001. – 42 s.
BCI09    KURUCZ, J., ŠILHA, J.: Základy islamu.– 1. vyd. – Liptovský Mikuláš: Vojenská akadémia, 2003. – 48 s., 80 % podiel.
BCI10    KURUCZ, J., BELLOVÁ, R., DURDIAK, J.: Laboratórne cvičenia zo všeobecnej a anorganickej chémie. – Ružomberok: Katolícka univerzita, 2005. 75 s.ISBN 80-8084-021-0
BCI 11    KURUCZ, J., BELLOVÁ, R., DURDIAK, J.: Všeobecná a anorganická chémia (Skriptá), KU Ružomberok, 2006, 100s.ISBN 80-8084-094-6
BCI 12    KURUCZ, J., BELLOVÁ, R., KUSTROVÁ,M.: Laboratórne cvičenia z fyzikálnej chémie (Skriptá), KU Ružomberok, 2006, 80s. 70 % podiel.ISBN 80-8084-095-4
BCI 13    KURUCZ, J., BELLOVÁ, R.: Jadrová chémia (vybrané kapitoly), PF KU Ružomberok,  2007, 69 s., ISBN 978-80-8084-154-6
BCI 14    KURUCZ, J., SUŠKO, M.: Vybrané kapitoly z anorganickej chémie, PF KU Ružomberok, 2007, 97 s., ISBN 978-80-8084-155-3
BCI 15    KURUCZ, J., SUŠKO , M.: Chemická technológia anorganických látok, PF KURužomberok,2010, 188 s., ISBN 978-80-8084-592-6
BCI 16   KURUCZ, J., SUŠKO, M. : Jadrová fyzika ( Vybrané kapitoly ), PF KU Ružomberok, 2011,   131 s., ISBN  978-80-8084-753-1
 BCI 17  KURUCZ, J.:  Teória chemickej väzby,  PF KU Ružomberok, 2013,   110 s. ISBN  978-80-561-0060-8
BCI  18   KURUCZ, J.:  Toxické vlastnosti prvkov a ich zlúčenín . Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - 83 s. [4,15 AH]. - ISBN 978-80-557-0856-0.
 BCI  19  KURUCZ, J.: Teoretické základy analýzy otravných a priemyselných škodlivých látok  Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2016. - 143 s. [7,15 AH]. - ISBN 978-80-557-1128-7.
 BCI   20   KURUCZ, J.: Nebezpečné rádioaktívne materiály a možnosti ich detekcie   Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2016. - 114 s. [5,70 AH]. - ISBN 978-80-557-1128-7.
 BCI  21   KURUCZ, J.:  Priemyselné toxické látky.  Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2017. - 94 s. [4,50 AH]. - ISBN 978-80-557-1263-5.
 BCI   22     KURUCZ, J.: Chémia výbušnín [elektronický dokument] Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, 2018. – 113 s. [5,60 AH] [CD-ROM]. – ISBN 978-80-557-1403-5
 BCI    23    Kurucz, J., Tirčová B.: Chémia výbušnín II [elektronický dokument] Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, 2021. – 113 s. [5,60 AH] [CD-ROM]. – ISBN

 BDF    Odborné práce v nekarentovanch časopisoch:
BDF 01    KURUCZ, J.: Požiare ropných vrtov. In: Zpravodaj civilní obrany. – č. 3 (1992), s. 26.
BDF 02    KURUCZ, J.: Využijeme „piesočné skúsenosti“? In: Apológia. – č. 3 (1993), s. 16-17.
BDF 03    KURUCZ, J.:Pochod v púšti. In: Apológia. – č. 4 (1993), s. 10-11.
BDF 04    KURUCZ, J.: Prostriedky individuálnej ochrany vojsk protiirackej koalície. In: Apológia.č. 5 (1993), s. 6-7.
BDF 05    KURUCZ, J.: Chemická služba divízie (brigády) armády USA. In: Apológia. – č.1 (1994), s. 14.
BDF 06     KURUCZ, J.: Opustíme v Armáde SR súčasné poňatie OPZHN a chemického zabezpečenia? In: Apológia. – č. 1 (1994), s. 15.
BDF 07    KURUCZ, J.: Spôsoby odovzdávania správ o chemickom napadnutí v armáde USA. In: Apológia. – č. 4 (1994), s. 11. ISSN 1335-0463
BDF 08    KURUCZ, J., BELLOVÁ, R.: Aerosólové výbušné systémy. In: Apológia. – č. 12 (1994), s. 14. BDF    Odborné práce v nekarentovanch časopisoch:
BDF 01    KURUCZ, J.: Požiare ropných vrtov. In: Zpravodaj civilní obrany. – č. 3 (1992), s. 26.
BDF 02    KURUCZ, J.: Využijeme „piesočné skúsenosti“? In: Apológia. – č. 3 (1993), s. 16-17.
BDF 03    KURUCZ, J.:Pochod v púšti. In: Apológia. – č. 4 (1993), s. 10-11.
BDF 04    KURUCZ, J.: Prostriedky individuálnej ochrany vojsk protiirackej koalície. In: Apológia.č. 5 (1993), s. 6-7.
BDF 05    KURUCZ, J.: Chemická služba divízie (brigády) armády USA. In: Apológia. – č.1 (1994), s. 14.
BDF 06     KURUCZ, J.: Opustíme v Armáde SR súčasné poňatie OPZHN a chemického zabezpečenia? In: Apológia. – č. 1 (1994), s. 15.
BDF 07    KURUCZ, J.: Spôsoby odovzdávania správ o chemickom napadnutí v armáde USA. In: Apológia. – č. 4 (1994), s. 11. ISSN 1335-0463
BDF 08    KURUCZ, J., BELLOVÁ, R.: Aerosólové výbušné systémy. In: Apológia. – č. 12 (1994), s. 14.ISSN 1335-0463
BDF 09    KURUCZ, J.: Faktory ovplyvňujúce organizáciu radiačnej, chemickej a biologickej ochrany brigády. In: Apológia. – č. 10 (1995), s. 7. ISSN 1335-0463
BDF 10    KURUCZ, J.: Bioterorizmus ohrozuje svet. In: Obrana. – Roč. 9, č. 24 (2001), s.14.
BDF 11    KURUCZ, J.: Skončili ilúzie o bezpečnosti sveta. In: Liptov. č. 16 (2002), s. 2.
BDF 12    KURUCZ, J.: Nevedeli sme, do čoho ideme (vojna v Zálive). In: Formát. – Roč. 1, č. 1 (2003), s 14-15.
BDF 13    KURUCZ, J.: Na túto látku (fosgén) reaguje každý človek inak. In: Pravda. – Roč. XIV/225, 29. septembra 2004, s. 2.
BDF 14    KURUCZ, J.: Traviča fosgénom majú, pochybnosti ostali. In: Pravda.– Roč. XIV/243, 20. okt. 2004, s. 3.ISSN 1335-0463
BDF 09    KURUCZ, J.: Faktory ovplyvňujúce organizáciu radiačnej, chemickej a biologickej ochrany brigády. In: Apológia. – č. 10 (1995), s. 7. ISSN 1335-0463
BDF 10    KURUCZ, J.: Bioterorizmus ohrozuje svet. In: Obrana. – Roč. 9, č. 24 (2001), s.14.
BDF 11    KURUCZ, J.: Skončili ilúzie o bezpečnosti sveta. In: Liptov. č. 16 (2002), s. 2.
BDF 12    KURUCZ, J.: Nevedeli sme, do čoho ideme (vojna v Zálive). In: Formát. – Roč. 1, č. 1 (2003), s 14-15.
BDF 13    KURUCZ, J.: Na túto látku (fosgén) reaguje každý človek inak. In: Pravda. – Roč. XIV/225, 29. septembra 2004, s. 2.
BDF 14    KURUCZ, J.: Traviča fosgénom majú, pochybnosti ostali. In: Pravda.– Roč. XIV/243, 20. okt. 2004, s. 3.   

 BED    Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch:
BED 01    KURUCZ, J.: Problémy sebariadenia v práci veliteľa. In: Sborník chemického vojska– č. 37 (1991). – Praha, s. 118-122.
BED 02    KURUCZ, J.: K chemickému zabezpečeniu motorizovanej divízie. In: Sborník chemického vojska. – č. 38 (1992). – Praha, s. 30-34.
BED 03    KURUCZ, J.: Vytváranie dymových clôn v obrannej operácii armádneho zboru. In: Zborník Vojenskej akadémie. – Roč. 6, č. 3 (1999), s. 89-92. – Lit. 2 zázn. ISSN 1335-0935

 BEF    Odborné práce v nerecenzovaných domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných:
BEF 01    KURUCZ, J.: Zhodnotenie súčasnej koncepcie chemickej ochrany vojsk. (Štúdia). – Trenčín: Veliteľstvo pozemného vojska, 1993. –26 s.
BEF 02    KURUCZ, J. : Možnosti Iraku v použití chemických zbraní, (štúdia) – MO SR Bratislava, 2003. – 12 s.
BEF 03    KURUCZ, J.: Bioterorizmus  -Podceňovaná hrozba? Súbor štúdií 1/2007. Národná akadémia obrany Liptovský Mikuláš, 2007, s. 201-243 ©NAO 2006
BEF   04   KURUCZ, J.: Nová nervovoparalytická látka – Novičok. Obrana 11/2020

 Počet podaných zahraničných projektov:    4
Projekt: „Study of the photocatalic characters of TiO2 for the decontaminated processes.“. „Štúdium fotokatalytických vlastností oxidu titaničitého pre chemické dekontaminačné procesy“. Projekt riešený v spolupráci s Akademiou Wychowania v Katowiciach, 2007. Grantová agentúra Washington D.C.Corporation,
č. WDSC/USA-07/02.09/01,
Riešiteľ projektu.

Projekt: „Wlaściwości chemiczno-fizyczne hydrazyny N2H4 i mozliwosści obrony przednia“
„Fyzikálno chemické vlastnosti hydrazínu N2H4 a možnosti riešenia ochrany proti nemu). Projekt bol schválený v grantovej agentúre FUNDACJA KRAKOWSKIEJ SZKOLY WYŹSEJ imienia Andrrzeja Frycza Modrzewskiego, 2007
Riešiteľ projektu.

Projekt: „Štúdium a analýza vybraných fyzikálno-chemických a toxikologických vlastností potenciálnych neštandardných, netabuľkových chemických látok, ktoré môžu byť zneužité na teroristické účely proti civilnému obyvateľstvu“.Projekt podaný do Commision Européénne Brussels v rámci programu Instrument for Stability v oblasti Risk multigation and preparedness relating to chemical, biological, radiological and nuclear materials or agents. Trvanie projektu 2008-2009.
Riešiteľ projektu.

 Počet uskutočnených projektov:     7
 Počet uskutočnených zahraničných projektov:     2

Projekt Chemical, Biological, Radioactive and Nuclear Terrorism
The Detemination of a Common Procedure of the V4, Accordance with the European Security Research Program Concept. 2005-2007
Čiastkový riešiteľ projektu.
Do projektu zapojené 4 štáty V-4.

Grantové projekty
Projekt National Security table  Euroatlantického centra a Slovenskej atlantickej komisie v Bratislave.
Čiastkový spoluriešiteľ skupiny Jadrové , chemické a biologické zbrane. Projekt je podporovaný z NATO Public Diplomacy Division Brusel. 2006-2007
Čiastkový riešiteľ projektu.

1. 036UMB-4/2021
Moderné extrakčné postupy v aplikovanej chémii

2. 028UMB-4/2019
Celoslovenský online riešiteľský seminár a vzdelávacie sústredenia pre mladých chemikov

3. 032UMB-4/2018
Tvorba vysokoškolskej učebnice "Analytická chémia vo forenznej a kriminalistickej praxi" pre podporu rozvoja novoakreditovaného študijného programu Forenzná a kriminalistická chémia

4. 006KU-4/2017
Anorganická a bioanorganická chémia pre učiteľov základných a stredných škôl 

 

Počet ohlasov na vytvorené dielo:
    1) Citácie v karentovaných a nekarentovaných časopisoch:

     1.  KURUCZ, J.: Pochod v púšti. In: Apológia. – č. 4 (1993), s. 10-11.
Ohlasy (1):
[4]: KORENÝ, J.: Slováci v „Púštnej búrke“ v Perzskom zálive v roku 1990-1991. In: Apológia. – Roč. 7, júl 1999, s. 26-27.
    2.   KURUCZ, J.: Faktory ovplyvňujúce organizáciu radiačnej, chemickej a biologickej ochrany brigády. In: Apológia. – č. 10 (1995), s. 7.
ISSN 1335-0463
Ohlasy (3):
[4] PULIŠ, P.: Základné východiská pre organizovanie radiačnej, chemickej a biologickej ochrany na leteckej základni. In: Zborník vedeckých prác Vojenskej leteckej akadémie gen. M. R. Štefánika. –  č. 2 (1997), s. 121-128
[4] PULIŠ, P.: Piktogramy a číselné označenia nebezpečných látok a predmetov. In: Zborník vedeckých prác Vojenskej leteckej akadémie gen. M. R. Štefánika. –  č. 1 (1998), s. 140-146.
[4] OFČAROVIČ, M.: Poveternostné pozorovanie v prízemnej vrstve atmosféry. In: Otázky taktiky. – Roč. 2, č. 2 (1998), s. 31-35
 3.   KURUCZ, J.: Koncepcia radiačnej, chemickej, biologickej ochrany armádneho zboru. In: Zborník     Vojenskej akadémie SNP. – Roč. 2, č. 4 (1995), s. 42-51. – Lit. 1 zázn. ISSN 1335-0935
Ohlasy (1):
[4] SEDLÁK, L.: Prostriedky ochrany jednotlivca na plnenie úloh radiačnej, chemickej a biologickej ochrany. In: Zborník Vojenskej akadémie. – Roč. 8, č. 3 (2001), s. 71-78. ISSN 1335-0935
 4.   KURUCZ, J.: Radiačná, chemická, biologická ochrana brigády. (Skriptá). – 1. vyd. Liptovský  Mikuláš: Vojenská akadémia SNP, 1995. – 89 s
Ohlasy (6):
[4] PULIŠ, P.: Význam a úloha dymu v inžinierskom leteckom zabezpečení bojovej činnosti. In: Nové trendy v rozvoji letectva: Zborník z III. medzinárodnej konferencie, september 1998, Košice. – Košice: Vojenská letecká akadémia gen. M. R. Štefánika v Košiciach, 1998.
[4] PULIŠ, P.: Odolnosť letectva a cesty jej zvyšovania v podmienkach použitia prostriedkov hromadného ničenia a únikov nebezpečných škodlivín. In: Zborník vedeckých prác Vojenskej leteckej akadémie gen. M. R. Štefánika. –  č. 2 (1997),      s. 63-71.
[4] PULIŠ, P.: Význam a použitie dymu pri maskovaní. In: Súčasný stav  a perspektívy rozvoja vedy a techniky v rezorte Ministerstva obrany Slovenskej Republiky: Zborník z vedeckej konferencie, 25. - 26. 9. 1997, Liptovský Mikuláš. – Bratislava: Ministerstvo obrany SR, 1997. – s. 160-165.
[4] SEDLÁK, L., SUŠKO, M.: Bojové zabezpečenie roty radiačnej, chemickej a biologickej ochrany v priestore rozmiestnenia. In: Otázky taktiky. – Roč. 2, č. 2 (1998), s. 19-21.
[4] SUŠKO, M., SEDLÁK, L.: Biologické zbrane a podiel radiačnej, chemickej, biologickej ochrany pri ochrane proti nim. :  Zborník Vojenskej akadémie. – Roč. 5, č. 2 (1998), s. 17-27. ISSN 1335-0935
[4] KUZMIAK, M.: Takticko-poradové cvičenie so zadymovacím družstvom. In: Otázky taktiky. – Roč. 2, č. 1 (1998), s. 20-27.
5.   KURUCZ, J.: Aktuálne otázky bezpečnosti štátu. In: Súčasný stav a perspektívy rozvoja vedy a   techniky v rezorte Ministerstva obrany Slovenskej republiky: Zborník z vedeckej konferencie, 25.-26.9.1997, Liptovský Mikuláš. – Bratislava: Ministerstvo obrany SR. 1997. s. 60-68.
Ohlasy (2):
[4] PULIŠ, P.: Stále aktuálne biologické zbrane. In: Zborník Vojenskej akadémie. Roč. 6. č. 3 (1999), s. 101-108.
[4] PULIŠ, P.: Zväčšil sa počet jadrových zbraní. In: Zborník vedeckých prác Vojenskej leteckej akadémie gen. M.R.Štefánika. – č. 1 (1998), s. 154 – 158
 6.   KURUCZ, J.: Vojna v Perzskom zálive: Československý protichemický prápor. (Monografia). – 1. vyd. Liptovský Mikuláš: Vojenská akadémia, 2000. – 46 s. 16 príloh. ISBN 80-8040-119-5
Ohlasy (8):
[4] SEDLÁK, L.: Schopnosť pešej brigády plniť úlohy pri kontaminácii nebezpečnými toxickými látkami. In: Zborník Vojenskej akadémie. – Roč. 8, č. 2 (2001), s. 119-128. ISSN 1335-0935
[4] SELECKÝ, A. – KUDLOVÁ, M.: O moci, práve a pravde. Magnificat, Bratislava, február 2003, s. 1-8.  
[4] Britské listy: Po návrate z Iráku čekají vojáky zdravotní a psychické problémy. 4. 4. 2003. ISSN       1213-1792.
[4] ŽIAK, J.: Slovenské koláče pre našich vojakov v Kuwajte. Obrana. – Roč. 11, č. 7 (2003), s. 4.
[4] TOMAGA, J.: Potiahnú Slováci na Bagdad? Formát. – Roč. 1, č. 1/2003, s. 12-17.
[4] VITKO, P.: Bojovníci zo Zálivu. Obrana. – Roč. 11, č. 5 (2003), s. 6-7.
[4] Rádio Praha, Český rozhlas 24. 3. 2003. Skúsenosti z vojny v Zálive.
[4] VITKO, P.: In the service of peace. MO SR, Bratislava, 2003, s. 23-25.
7.    KURUCZ, J.: Možnosti biologického a chemického terorizmu. (Monografia). – 1. vyd. – Liptovský Mikuláš: Vojenská akadémia, 2002. – 60 s. ISBN 80-8040- 173-X
Ohlasy (8):
[4] DURDIAK, J., SZUPERÁK, K.: Toxíny ako potenciálny nástroj chemického terorizmu. In: Zborník vojenskej akadémie. – Roč. 10, č. 1 (2003), s. 29-36. ISSN 1335-0935.
[4] DURDIAK, J., SZUPERÁK, K.: Chemické zbrane ako potenciálne nástroje terorizmu. In: Zborník vojenskej akadémie. – Roč. 10, č. 1 (2003), s. 67-74. ISSN 1335-0935.
[4] DURDIAK, J.: Toxické chemické látky a terorizmus. In: Zborník vojenskej akadémie. – Roč. 10, č. 1 (2003), s. 59-66. ISSN 1335-0935.
[4] DURDIAK, J.: Chemické zlúčeniny infraštruktúry ako možný reálny nástroj chemického terorizmu. Príspevok pedagógov Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku k európskej vede II. Zborník Katolíckej univerzity (2004), s. 67-75.
[4] DURDIAK, J., PULIŠ, P., GÁFRIK, A., SUŠKO, M.: Zbrane hromadného ničenia – aktuálna bezpečnostná hrozba. Monografia, IBOŠ MO SR Bratislava 2005, 262 s., ISBN 80-88842-76-X.
[4] SEDLÁK, J.: Legislatíva SR v znení závažných priemyselných havárií. In:. Zborník prednášok z týždňa európskej vedy Ružomberok 7. – 10. novembra 2005, s.162-168.ISBN 80-8084-114-4
[4] OSINA, O. a kol.: Zdravotnícke zabezpečenie krízových situácií po teroristických útokoch chemickými zbraňami. In: Zborník z konferencie z medzinárodnou účasťou „Možnosti odstraňovania následkov chemického a biologického napadnutia obyvateľstva“. PF KU Ružomberok, 2007, ISBN 978-80-8084-255-0,
[4]Durdiak, J.,Glončák, P.: Hrozba nekonvenčného terorizmu 21.storočia. In: Verbum,  Ružomberok, str. 27, 2011, ISBN 978-80-8084-794-4
8.  KURUCZ, J.: Metylizokyanát ako možný zdroj chemickej kontaminácie infraštruktúry. In: Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - Roč. V., č. 2 (2005), s. 15-24. ISSN 1335-9185,
Ohlasy (2):
[4] GLONČÁK, J.:  Metylizokyanát ako možný zdroj chemickej kontaminácie životného prostredia. In:. Zborník prednášok z týždňa európskej vedy Ružomberok 7. – 10. novembra 2005, s.154-161. ISBN 80-8084-114-4
[4] Durdiak, J.,Glončák, P.: Hrozba nekonvenčného terorizmu 21.storočia. In: Verbum, Ružomberok, str.70, 2011, ISBN 978-80-8084-794-4
9.    KURUCZ. J, DURDIAK, J., BELLOVÁ, R.,.: Možnosti a perspektívy využitia informačných a komunikačných technológií vo vyučovaní chémie. In: Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou na CD „Informatika v škole a v praxi“, Ružomberok: Katolícka univerzita, 2005, s. 177-180. ISBN 80-8084-038-5.
Ohlasy (1):
[4] BELLOVÁ,R.-KUSTROVÁ,M.: Didaktické zásady pri vyučovaní chémie. In Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - Roč. VI., č. 1 (2006), s. 86-91
10.  KURUCZ, J., BELLOVÁ, R., DURDIAK, J.: Všeobecná a anorganická chémia (Skriptá), KU Ružomberok, 2006, 100s.
Ohlasy (1):
[4] BELLOVÁ, R.: Problémové vyučovanie v predmete chémia In: Zborník ScienEdu z konferencie Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodovedných predmetov 28.-30. 5.2007, PF UK Bratislava, str. 254, ISSN 978-80-88707-90-5,
11.    KURUCZ, J., SUŠKO, M.: Mozliwosci i sposoby terroryzmu niekonwencjonalnego. Srodki biologiczne. (Monografia). Krakow, 2007 – 239 s. ISBN 978-83-60837-08-5
Ohlasy (2):
[4] DURDIAK, J., SUŠKO, M.: Asymetrické ohrozenie obyvateľstva toxínmi. In: Zborník z konferencie z medzinárodnou účasťou „Možnosti odstraňovania následkov chemického a biologického napadnutia obyvateľstva“. PF KU Ružomberok, 2007
[4]  Durdiak, J.,Glončák, P.: Hrozba nekonvenčného terorizmu 21.storočia. In: Verbum, Ružomberok,  str. 46, 2011, ISBN 978-80-8084-794-4
12. KURUCZ, J.: Riešenie krízových situácií v prípadoch chemického a biologického napadnutia obyvateľstva teroristickým útokom. In: Zborník z konferencie z medzinárodnou účasťou „Možnosti odstraňovania následkov chemického a biologického napadnutia obyvateľstva“. PF KU Ružomberok, 2007, 9 s., ISBN 978-80-8084-255-0
Ohlasy (3):
[4] KVĚTENSKÝ, J., LACKO, A., OSINA, O.: Bioterorizmus a s tým spojené problémy činnosti zdravotníctva. In: Zborník z konferencie z medzinárodnou účasťou „Možnosti odstraňovania následkov chemického a biologického napadnutia obyvateľstva“. PF KU Ružomberok, 2007, ISBN 978-80-8084-255-0
[4] KADUĆÁKOVÁ, H., KVĚTENSKÝ, J., LACKO, A.,: Teroristické napadnutie obyvateľstva chemickými a biologickými prostriedkami a činnosť zdravotníckeho personálu pri ich likvidácii. In: Zborník z konferencie z medzinárodnou účasťou „Možnosti odstraňovania následkov chemického a biologického napadnutia obyvateľstva“. PF KU Ružomberok, 2007, ISBN 978-80-8084-255-0
[4] OSINA, O. a kol.: Zdravotnícke zabezpečenie krízových situácií po teroristických útokoch chemickými zbraňami. In: Zborník z konferencie z medzinárodnou účasťou „Možnosti odstraňovania následkov chemického a biologického napadnutia obyvateľstva“. PF KU Ružomberok, 2007, ISBN 978-80-8084-255-0
13. KURUCZ, J., DURDIAK, J.: Potential terrorist use of chemical weapons.
In: Safety Ingineering 2008, Technical University of Ostrava, 2008, S.153-161
 ISBN 978-80-248-1848-1
Ohlasy (2):
[4]  DURDIAK, J., GLONČÁK, P. : Ohrozenie životného prostredia a obyvateľstva ortuťou.Disputationes   ientificae. Univeversitis  Catholicae in Ružomberok, ročník 10, číslo 1, rok 2010.  s. 142-149.  ISSN 1335-9185.
4]  Durdiak, J.,Glončák, P.: Hrozba nekonvenčného terorizmu 21.storočia. In: Verbum, Ružomberok,  tr.84, 2011, ISBN 978-80-8084-794-4
14.KURUCZ,J.:Chemické ohrozenia a možnosti dekontaminácie. In: Disputationes   scientificae. Universitatis  Catholicae in Ružomberok. –Roč. VI., č. 4 (2006), s.169-175,  ISSN 1335-9185
 Ohlasy(1):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              [4]  DURDIAK, J., GLONČÁK, P. : Ohrozenie životného prostredia a obyvateľstva  ortuťou.   Disputationes scientificae. Universitatis Catholicae in Ružomberok, ročník 10, číslo 1, rok 2010. s. 142- 149. ISSN 1335-9185.
 15. KURUCZ,J., DURDIAK, J.: Structural Parallels of Fentanyl – Potential Chemical Weapons in the Past   and Real Tools of Chemical Terrorism Today. In: Zborník „The 1st International Scientific Conference Safety Engineering 2006“, Ostrava 2006, s. 253-258, ISBN 80-248-1185-5
             Ohlasy(2):
ŠVORC Ľ., DURDIAK J., TOMČÍK P., RIEVAJ M., BUSTIN D.: Osmium Tetroxide Features, Applications      and Analytical Techniques for its Detection (Oxid osmičelý – vlastnosti, využitie a analytické metódy na jeho stanovenie) Chemické Listy ročník 105, číslo 8, str.598-602, rok vydania  2011, ISSN 1213-7103
 Durdiak, J.,Glončák, P.: Hrozba nekonvenčného terorizmu 21.storočia. In: Verbum, Ružomberok,  str.44, 2011, ISBN 978-80-8084-794-4
 16. KURUCZ,J.,SUŠKO,M.: Chemical Agents as Terrorist Weapons. Monografia. Miendzynarodowa fundacja naukowców pedagogów "scientia, ars, educatio" UKIP Gliwice, Krakow 2009, 978-83- 60837-37-5, 155 strán.
      Ohlasy(2):
ŠVORC Ľ., DURDIAK J., TOMČÍK P., RIEVAJ M., BUSTIN D.: Osmium Tetroxide Features, Applications   and Analytical Techniques for its Detection (Oxid osmičelý – vlastnosti, využitie a analytické metódy na jeho stanovenie) Chemické Listy ročník 105, číslo 8, str.598-602, rok vydania  2011, ISSN 1213-7103
Durdiak, J.,Glončák, P.: Hrozba nekonvenčného terorizmu 21.storočia. In: Verbum, Ružomberok, str. 50, 2011, ISBN 978-80-8084-794-4
17. KURUCZ,J.,SUŠKO,M.: Chemical Agents as Terrorist Weapons. Monografia. Miendzynarodowa    fundacja naukowców pedagogów "scientia, ars, educatio" UKIP Gliwice, Krakow 2009, 978-83- 60837-37-5, 155 strán.
      Ohlasy(2):
ŠVORC Ľ., DURDIAK J., TOMČÍK P., RIEVAJ M., BUSTIN D.: Analytical Methods for the Detection of       Osmium Tetroxide: A Review , Pol. J. Environ. Stud. Vol. 21, No. 1 (2012), 7-13    Polish Journal of Environmental Studies
Durdiak, J.,Glončák, P.: Hrozba nekonvenčného terorizmu 21.storočia. In: Verbum, Ružomberok,  str. 57, 2011, ISBN 978-80-8084-794-4
18. KURUCZ J., DURDIAK J. Utilization of Characteristics of Some Tetroxides for Terrorist Intents.  Ostrava, 2006.
       Ohlasy(1):
ŠVORC Ľ., DURDIAK J., TOMČÍK P., RIEVAJ M., BUSTIN D.: Analytical Methods for the Detection of       Osmium Tetroxide: A Review , Pol. J. Environ. Stud. Vol. 21, No. 1 (2012), 7-13     Polish Journal of Environmental Studies
19.  KURUCZ, J., SUŠKO, M.: The radiological dispersal device . The principle, effect and protection.          (Monografia). Association Internationale Sciences, Éducation, Cultures, Traditions Fribourg –   Suisse CP 42, 1702 Fribourg, SUISSE , 2011 – 158 s. ISBN 978-2-9700765-2-0
       Ohlasy(1) :
Durdiak, J.,Glončák, P.: Hrozba nekonvenčného terorizmu 21.storočia. In: Verbum, Ružomberok, str. 12, 2011, ISBN 978-80-8084-794-4
           20. KURUCZ, J.: Jadrový a rádiologický terorizmus ako prejav ultraterorizmu. In:Disputationes scientificae. Universitatis Catholicae in Ružomberok. –Roč. VI., č. 4 (2006), s. 158-162,ISSN 1335-9185
        Ohlasy(1) :
 In : Durdiak, J.,Glončák, P.: Hrozba nekonvenčného terorizmu 21.storočia. In: Verbum, Ružomberok,     str. 17, 2011, ISBN 978-80-8084-794-4
 21. KURUCZ, J. :  Jadrový a rádiologický terorizmus. Zborník z medzinárodného seminára Terorizmus -  aktuálna hrozba v súčasnosti, Akadémia národnej obrany Liptovský Mikuláš, 28.9.2006. ©NAO 2006
             Ohlasy(1) :
 Durdiak, J.,Glončák, P.: Hrozba nekonvenčného terorizmu 21.storočia. In: Verbum, Ružomberok,    str. 42, 2011, ISBN 978-80-8084-794-4
22. KURUCZ, J.: Dioxíny a polychlórované bifenyly v životnom prostredí. In: Disputationes scientificae  Universitatis Catholicae in Ružomberok. - Roč. V., č. 1 (2005), s. 58-67. ISSN 1335-9185
            Ohlasy(1) :
 Durdiak, J.,Glončák, P.: Hrozba nekonvenčného terorizmu 21.storočia. In: Verbum, Ružomberok,      str. 41, 2011, ISBN 978-80-8084-794-4

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

P

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
13:00 - 14:00
Streda
07:40 - 08:00
Štvrtok
-
Piatok
-