Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Kde ma nájdete

Katedra techniky a technológií,Pasportizacia
Tajovského 40
97401 Slovensko

Profesijná charakteristika

Ján STEBILA, doc. PaedDr., PhD.

Katedra techniky a technológií
FPV, UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
miestnosť: 214
tel.: 048 446 7214
e-mail: Jan.Stebila@umb.sk

Výučba

Zimný semester

Kľúčové kompetencie MOV v učebných a študijných odboroch; Technické praktiká; Tvorivé riešenie problémov v edukácii

Letný semester

Odborná terminológia v učebných a štúdijných odboroch; Semestrálny projekt; Tvorivá činnosť v technike; Technické praktiká

Vzdelanie

Mgr.

UMB FHV

2003

PaedDr.         

UMB FPV

2006

PhD.

UMB FPV

2008

doc.

PF UKF v Nitre

2021

Oblasti výskumu

1 Pedagogické vedy

Tvorba moderných učebníc a didaktických prostriedkov pre ťažiskové jednotky nových predmetov so zameraním na technické odborné predmety:

● inovácia vzdelávania na základných školách,

● inovácia vysokoškolského vzdelávania,

● zefektívňovanie vyučovania zavádzaním IKT do vyučovacieho procesu,

● bádateľský prístup v technickjom vzdelávaní.

Oblasť implementácie informačno-komunikačných technológií do vyučovania technických odborných predmetov.

Oblasť zaradenia problematiky dopravnej výchovy do obsahu vyučovania predmetov v ISCED 2A.

Participácia na tvorbe učebníc pre základné školy (víťaz konkurzu na tvorbu učebníc - Dopravná výchova pre 1. roč., 2 roč., 3. roč., 4. roč. a 5.-9. ročník základnej školy ).

Súčasné projekty

KEGA 026UMB-4/2021 Demonštračné laboratórium bezpečnosti práce pre ručné strojné zariadenia v interakcii človek-stroj spoluriešiteľ

KEGA: 006UMB-4/2022 Implementácia bádateľsky orientovaného modelu vzdelávania v predmete technika v nižšom strednom vzdelávaní so zameraním na kognitívnu oblasť - spoluriešiteľ

VEGA 1/0323/23 Vplyv vybraných faktorov na kvalitatívno-kvantitatívne charakteristiky drevného prachu v pracovnom ovzduší pri opracovaní dreva elektrickým ručným náradím - spoluriešiteľ 

Ukončené projekty

VEGA 1/0629/20 Experimentálne overovanie vplyvu navrhnutých aktivít podporujúcich technické vzdelávanie žiakov vo vzťahu na ich vedomosti, motiváciu a postoje - vedúci projektu

KEGA 019 UMB-4/2018 Diverzifikácia a posilnenie pregraduálnej prípravy budúcich učiteľov s dôrazom na technické vzdelávanie - vedúci projektu

KEGA č. 005 UMB-4/2011 Tvorba moderných vysokoškolských učebníc a didaktických prostriedkov pre ťažiskové jednotky nových študijných programov prvého a druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania so zameraním na technické odborné predmety - vedúci projektu

KEGA č. 011 UMB-4/2012 Tvorba nových moderných vysokoškolských učebníc a didaktických prostriedkov pre vybrané prírodovedné a technické predmety v novoakreditovaných študijných programoch - spoluriešiteľ

Projekt ITMS 26110230077 Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania na UMB v Banskej Bystrici - spoluriešiteľ

Projekt ITMS 26110130549 Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami - spoluriešiteľ.

VEGA1/1401/04 Systém celoživotného vzdelávania v oblasti technických odborných predmetov v informačnej spoločnosti - spoluriešiteľ

VEGA 1/0868/09 Koncepčné polarity a komplementarity zdravotnej, environmentálnej, telesnej a dopravnej výchovy v školských cieľových programoch základných škôl na Slovensku v Čechách a v Poľsku - medzinárodná komparácia - spoluriešiteľ

KEGA 3/7127/09 Elektronická učebnica Didaktika technickej výchovy - spoluriešiteľ

ESF NFP projekt  26110130064     Cesta k modernej škole. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy - spoluriešiteľ

Výber publikačnej činnosti

V1 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok

V1_01 (kategória publikácie do 2021: AAB)

STEBILA, J., HATVANYI, N. 2022. Výučbové moduly s experimentmi v bádateľsky orientovanom technickom vzdelávaní. Banská Bystrica: Belianum, 2022. 128 s. ISBN 978-80-557-1978-8.

V1_02 (kategória publikácie do 2021: AAB)

STEBILA, J. a kol. 2022. Bádateľsky orientované vyučovanie v technickom vzdelávaní. (Teória a výskum). Banská Bystrica: Belianum, 2022. 190 s. ISBN 978-80-557-2008-1.

V1_03 (kategória publikácie do 2021: AAB)

STEBILA, J. 2015. Inovatívne vyučovacie metódy a ich využitie v technickom vzdelávaní. Banská Bystrica: Belianum, 2015. 138 s. ISBN 978-80-557-0944-4.

V1_04 (kategória publikácie do 2021: AAA)

RYBAKOWSKI, M., STEBILA, J. School education for road safety Polisch-Slovakian comparative study. Zielona Gora: 2010, 214. s. ISBN 978-83-7481-321-1.

V1_05 (kategória publikácie do 2021: AAA)

ĎURIŠ, M., STEBILA, J. WALAT, W. 2016. New Approaches and Trends in Technical Education. Polish-Slovak Comparative Study. Rzeszow: UR, 2016, 222 s. ISBN 978-83-7996-378-2.

 

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu

V3_01 (kategória publikácie do 2021: ADC)

KOŽUCHOVÁ, M., BARNOVÁ, S., STEBILA, J. 2022. Emerging science journal: current issues, trends, and new ideas in education. Reggio Calabria: Ital publication, 2022. ISSN 2610-9182. Vol. 6, special issue (2022), pp. 225-240.

V3_02 (kategória publikácie do 2021: ADM)

NOVÁK, V., VOLF, J., NOVÁK, D., VRBÍK, V. RYŽENKO, V., STEBILA, J. 2022. Evaluation of electrical resistance of electrodes with conductive ink for agriculture applications using computer technology. In: Research in agricultural engineering. Praha: Česká akademie zemědělských věd, 2022. ISSN 1212-9151. Vol. 68, no. 4 (2022), pp. 194-200.

V3_03 (kategória publikácie do 2021: ADC)

HAVRYSH, V., KALINICHENKO, A., BRZOZOWSKA, A., STEBILA, J. 2021. Life cycle energy consumption and carbon dioxide emissions of agricultural residue feedstock for bioenergy. In: Applied Sciences. Basel: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021. ISSN 2076-3417. Vol. 11, no. 5 (2021), pp. [1-18].

V3_04 (kategória publikácie do 2021: ADC)

BRZOZOWSKA, A., KORCZAK, J. KALINICHENKO, A., BUBEL, D., SUKIENNIK, K., SIKORA, D., STEBILA, J. 2021. Analysis of pollutant emissions on city arteries - aspects of transport management. In: Energies. Basel: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021. ISSN 1996-1073. Vol. 14, no. 11 (2021), pp. [1-17].

V3_05 (kategória publikácie do 2021: ADM)

STEBILA, J. 2011. Research and Prediction of the Application of Multimedia teaching Aid in Teaching technical Education on the 2nd Level of Primary Schools / Ján Stebila.In: Informatics in Education. Vilnius (Litva): Institute of Mathematics and Informatics, Lithuan Academy of Sciences, 2011. ISSN 1648-5831. Roč. 10, č. 1, s. 105-122.

 

P1 Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok

P1_01 (kategória publikácie do 2021: ACB)

STEBILA, J. a kol. Didaktika pre učiteľov predmetu Technika: vysokoškolská učebnica. 1. vyd. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2020. 398 s. ISBN 978-80-557-1754-8.

P1_02 (kategória publikácie do 2021: ACB)

KOŽUCHOVÁ, M. a kol. 2011. Elektronická učebnica didaktika technickej výchovy. (online) 2010. ISBN 978-80-223-3031-2.

P1_03 (kategória publikácie do 2021: CBI)

ĎURIŠ, M., STEBILA, J., ŽÁČOK, Ľ. 2011. Didaktika odborných predmetov 1. FPV UMB, Banská Bystrica: 2011, ISBN 1. Vydanie. 174 s. ISBN 978-80-557-0269-8.

P1_04 (kategória publikácie do 2021: BCB)

KOŽUCHOVÁ, M., MATÚŠKOVÁ, R., STEBILA, J. KRIŠŤÁK, Ľ. 2013. Dopravná výchova pre 5. až 9. ročník základnej škôly; 1. vyd. Bratislava: Expol Pedagogika, 2013. 111 s. ISBN 978-80-8091-327-4.

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
14:00 - 16:00
Piatok
-