Kde ma nájdete


Tajovského 55
974 01 Slovenská republika

Profesijná charakteristika

Vzdelanie

2004 – 2008   Mgr. - Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor: Environmentálny

                      manažment

2008 - 2009   RNDr. - Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor: Environmentálny

                      manažment

2011              PhD. - Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor: Environmentálny

                      manažment, téma dizertačnej práce „Manažment NP Slovenský kras z pohľadu ochrany

                      a environmentálnej osvety“

 

Profesijné zaradenie

1994 – 2008  Vedúca oddelenia, projektový manažér edukačných projektov  – Slovenské múzeum ochrany

                      prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš

2011             Odborný asistent na Katedre životného prostredia, Fakulta prírodných vied

                     UMB, Banská Bystrica

2011             Zástupca vedúceho na Katedre životného prostredia, Fakulta prírodných vied

                     UMB, Banská Bystrica

 

Pedagogická činnosť

 

Predmetová profilácia:

Integrované manažovanie ŽP

Manažmažérstvo ochrany prírody a krajiny

Ekosozológia

Manažérstvo ekosystémov

Globálne problémy Zeme

Trvalo udržateľný rozvoj

Výchova k trvalo udržateľnému rozvoju

Komunity a tretí sektor

Manažérske a komunikačné zručnosti

Tvorivé metódy v riadení

Etika

 

Oblasť tém záverečných prác

Všeobecné témy záverečných (Bc. a Mgr.) prác:

Integrovaný manažment vybraného chráneného územia

Stakeholder manažment vybraného chráneného územia

Integrovaný manažment lokalít Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO vybraných lokalít na Slovensku

Trvalo udržateľný rozvoj vybranej organizácie

 

Vedecko-výskumná činnosť

-       Integrovaný manažment CHÚ v Európe

-       Stakeholder manažment CHÚ

-       Výchova a vzdelávanie k udržateľnému rozvoju

-       Heritage education

 

Členstvo v organizáciách

-       Člen medzinárodnej vedeckej organizácie  The Balkan Environmental Association (B.EN.A.)

-       Člen neziskovej environmentálnej organizácie Nature Trust Malta (NTM)

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-