Ekológia a ochrana ekosystémov - bakalárske štúdium

Študijný odbor: 4.3.5 Synekológia 
Študijný program: Ekológia a ochrana ekosystémov

Garant študijného programu: prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc.

Študijný poradca: Ing. Juraj Švajda, PhD.

Študijný program v tomto stupni je postavený na biologických predmetoch. Zámerom je poskytnutie teoretických znalostí a základných praktických zručností botaniky, zoológie a ekológie, ktoré je doplnené výučbou vied o neživej prírode a informatiky. Súčasťou štúdia je výučba predmetov súvisiacich s problematikou ochrany prírody a životného prostredia.

Po ukončení štúdia získa absolvent schopnosť determinovať zástupcov flóry a fauny Slovenska na požadovanej úrovni, pozná ekologické nároky vybraných skupín organizmov a ich bioindikačný potenciál. Ovláda princípy monitorovania zložiek prostredia, má základné znalosti o zákonoch súvisiacich s ochranou prírody. Dokáže spracovať získané informácie do priestorových a relačných databáz a výsledky dokáže spracovať technológiou GIS a počítačovou grafikou.

Získané vedomosti a zručnosti umožňujú absolventom uplatniť sa v praxi v oblasti školstva, vedy a výskumu, ochrany prírody, rezortných pracoviskách a vo verejnej správe. Môžu sa podieľať na riešení vedeckovýskumných úloh, vrátane kvalifikovanej interpretácie výsledkov, nie sú však ešte dostatočne erudovaní na samostatnú vedeckú prácu.

Absolvent (Bc.) je však spôsobilý na ďalšie štúdium v nadväzujúcich magisterských programoch  na domácej fakulte alebo iných fakultách Slovenskej republiky. Na túto možnosť sa pripravuje už v priebehu bakalárskeho štúdia prostredníctvom špecializovaných voliteľných predmetov a zameraním svojej záverečnej práce.