Ekológia a ochrana ekosystémov - magisterské štúdium

Študijný odbor: 4.3.5 Synekológia 
Študijný program: Ekológia a ochrana ekosystémov

Garant študijného programu: prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc.

Študijný poradca: Ing. Juraj Švajda, PhD.

Štúdium nadväzuje na bakalársky študijný program a je zamerané na ďalšie rozširovanie odborných vedomostí z teoretickej a aplikovanej ekológie (ekológia prostredia, paleoekológia, metódy ekologického výskumu) a ochrany prírody (ochrana a manažment genofondu a území). Počas štúdia si študenti osvoja zásady vedeckej práce a komunikácie. Ponuka voliteľných predmetov je predpokladom ďalšej špecializácie štúdia.  Študenti sú vedení k využívaniu moderných štatistických metód na hodnotenie populácií a spoločenstiev a syntetizovať dosiahnuté výsledky v podobe modelov spracovaných metodikou geografických informačných systémov.

Absolventi (Mgr.) sú schopní samostatne riešiť zložité úlohy ekologického výskumu v základnej aj aplikovanej forme. Vďaka tomu môžu nájsť uplatnenie vo výskumných tímoch vedeckých a rezortných ústavov v orgánoch štátnej správy, zvlášť v inštitúciách zaoberajúcich sa ochranou prírody a  životného prostredia, ako aj v inštitúciách s tvorbou celoštátnych informačných systémov v oblasti vodohospodárstva, životného prostredia, Armády SR.

Môžu pokračovať v doktorandskom štúdiu v príbuzných študijných odboroch na domácej fakulte alebo iných univerzitách a výskumných pracoviskách v SR i v zahraničí.