Fakulta Prírodných vied UMB


Učiteľstvo biológie - bakalárske štúdium

Študijný odbor - Učiteľstvo akademických predmetov
Študijný program - Učiteľstvo biológie – bakalárske štúdium

Garant študijného programu: doc. RNDr. Roman Alberty, CSc.

Študijný poradca: Mgr. Radovan Malina, PhD.

Charakteristika študijného programu 
Študijný program zahŕňa učiteľské štúdium biológie v dvojkombinácii  s druhým aprobačným  predmetom. Časť učiva je povinná, zostávajúcu časť si študent volí sám z ponuky povinne voliteľných  a výberových predmetov.

Profil absolventa 
Absolventovi bude uvedený titul bakalár („Bc“). Môže pôsobiť ako asistent učiteľa a predovšetkým je pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v magisterskom štúdiu učiteľstva biológie v kombinácii na druhom stupni vysokoškolského vzdelávania.

Forma a odporúčaná dĺžka štúdia 
Denné štúdium, 6 semestrov

Ukončenie štúdia
Štátna skúška, pozostávajúca z obhajoby bakalárskej práce spojenou s rozpravou k predmetnej problematike a kolokviálnej ústnej skúšky z predmetovej špecializácie a pedagogicko – psychologického základu.

 


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela