Fakulta Prírodných vied UMB


Učiteľstvo biológie - magisterské štúdium

Študijný odbor - Učiteľstvo akademických predmetov

Študijný program - Učiteľstvo biológie – magisterské štúdium

Garant študijného programu: doc. RNDr. Roman Alberty, CSc.

Študijný poradca: Mgr. Radovan Malina, PhD.

Charakteristika študijného programu 
Študijný program zahŕňa učiteľské štúdium biológie s druhým aprobačným predmetom. Študijný program smeruje k poznaniu teórie a metodológie školskej biológie a didaktiky biológie, k poznaniu teoretických aj praktických súvislostí didaktiky biológie, najmä s ohľadom na projektovanie výučby v školskej triede. Časť učiva je povinná, zostávajúcu časť si študent volí sám z ponuky povinne voliteľných a výberových predmetov.

Profil absolventa 
Absolventovi bude udelený titul magister („Mgr.“). Absolventi získajú kvalifikáciu pre vyučovanie na základných a stredných školách všetkých typov. Najlepší absolventi sú pripravení tak, aby mohli úspešne pokračovať v štúdiu formou doktorandského štúdia.

Forma a odporúčaná dĺžka štúdia
Denné štúdium, 4 semestre

Ukončenie štúdia 
Štátna skúška pozostávajúca z obhajoby diplomovej práce spojenou s overením spôsobilosti riešiť konkrétne didaktické zadania a kolokviálnej ústnej  skúšky z oblasti poznania odboru.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela