RSS RSS print

Aktuálne číslo

Quaestiones rerum naturalium

 

Volume 4, No.2, november 2017

MONOGRAFICKÉ PRÁCE

Peter SABO, Ingrid TURISOVÁ, Martina ŠKODOVÁ, Leontína STRIEŽOVSKÁ & Zora SNOPKOVÁ: PRÍSPEVOK K HODNOTENIU EKOLOGICKEJ KOMPLEXITY A INTEGRITY EKOSYSTÉMOV (CONTRIBUTION TO THE ASSESSMENT OF ECOLOGICAL COMPLEXITY AND INTEGRITY OF ECOSYSTEMS)

ŠTÚDIE

Ján ČERNECKÝ, Andrej SAXA, Jana ČULÁKOVÁ, Peter GAJDOŠ: MONITORING A ZLEPŠENIE OCHRANY BIOTOPOV A DRUHOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU NA SLOVENSKU PROSTREDNÍCTVOM SÚSTAVY CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000 (MONITORING AND IMPROVEMENT OF PROTECTION OF HABITATS AND SPECIES OF COMMUNITY INTEREST IN THE NATURA 2000 NETWORK IN SLOVAKIA)

Imrich NAGY: CICAVCE VO VEDOMOSTIACH MATEJA BELA (MAMMALS IN MATTHIAS BEL´S WORK NOTITIA HUNGARIAE NOVAE)

RECENZIE

Peter URBAN: LEONARD AMBRÓZ & MARIANNA LÁZNIČKOVÁ: NAJSTARŠIE CHRÁNENÉ ÚZEMIA NA SLOVENSKU (THE OLDEST PROTECTED AREAS IN SLOVAKIA)

 

Volume 4, No.1, jún 2017

MONOGRAFICKÉ PRÁCE

Peter URBAN & Radovan MALINA: REŠTITÚCIA KAMZÍKA VRCHOVSKÉHO TATRANSKÉHO (RUPICAPRA RUPICAPRA TATRICA) DO NÍZKYCH TATIER (STREDNÉ SLOVENSKO) (REINTRODUCTION OF TATRA CHAMOIS (RUPICAPRA RUPICAPRA TATRICA) IN THE LOW TATRAS MTS. (CENTRAL SLOVAKIA)  

ŠTÚDIE

Peter URBAN, Jozef BUČKO & Peter KUŠÍK: ŠAKAL ZLATÝ NA SLOVENSKU – AKO HO VNÍMA VEREJNOSŤ? (GOLDEN JACKAL IN SLOVAKIA – HOW IS PERCEIVED BY THE PUBLIC?)

SPRÁVY

Peter URBAN: Prof. Ing. Jozef Sládek, CSc. – deväťdesiatnik (Prof. Ing. Jozef Sládek, CSc. – nonagenarian)

Nuno GUIMARÃES, Jana ĎUROVÁ, Daniela DOBRÍKOVÁ, Lazsló SZEMETHY, Laszló PATKÓ, Peter URBAN: THE IMPORTANCE OF ECOSYSTEM REGULATION FUNCTIONS FOR MANAGEMENT PLANNING: LOOKING BACK AT THE ACTIONS AND OUTPUTS OF THE INTERNATIONAL SEMINAR

 

 

=