KOLOKVIUM "INŠPIRÁCIE PRE VÝSKUM KRAJINY" PRI PRÍLEŽITOSTI 75. VÝROČIA NARODENIA PROF. ING. RUDOLFA MIDRIAKA, DRSC.

COLLOQUIUM "THE INSPIRATIONS FOR LANDSCAPE RESEARCH" ON THE OCCASION OF prof. Ing. RUDOLF MIDRIAK, DrSc. 75th BIRTHDAY

Tomáš LEPEŠKA 
Inštitút výskumu krajiny a regiónov Fakulty prírodných vied UMB, Cesta na amfiteáter 1, SK-974 01 Banská Bystrica; email: tomas.lepeska@umb.sk

V tomto roku oslávil profesor Rudolf Midriak významné životné jubileum. Narodil sa 19 júla 1939 v Môťovej pri Zvolene. Prof. Ing. Rudolf Midriak, DrSc. po absolvovaní Lesníckej fakulty Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene v roku 1961 a po krátkom pôsobení v lesníckej praxi na polesí Šumiac (Lesný závod Červená Skala), prejavil hlboký záujem o vedeckú prácu. V roku 1962 nastúpil na štúdium interného vedeckého ašpiranta na bývalom Výskumnom ústave lesného hospodárstva (VÚLH) vo Zvolene, ktorý v tom období viedol medzinárodne uznávaný odborník v oblasti erózie pôdy prof. Ing. Dušan Zachar, DrSc. Na lesníckej fakulte Vysokej školy lesníckej a drevárskej (VŠLD) v roku 1966 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu (CSc.) „Erózia spustnutých pôd na Slovensku“ a v roku 1982 doktorskú dizertáciu (DrSc.) „Deštrukcia pôdy vo vysokých pohoriach Západných Karpát“. V rokoch 1967 – 1969 vyštudoval postgraduálne odbor subtropického a tropického poľnohospodárstva a lesníctva na Českém vysokém učení technickém a Vysoké škole zemědělské v Prahe.

Prílohy ku stránke