SIELNICA OD A PO Z

RICHARD SENČEK,  MICHAL VÁROŠÍK a kol.: SIELNICA OD A PO Z

Michal ĎURČO
Historický ústav, Slovenská akadémia vied, Klemensova 19, 814 99 Bratislava; email: histmidu@savba.sk

 

Široký autorský kolektív pod vedením Richarda Senčeka a Michala Várošíka vydal v roku 2016 monografiu obce Sielnica. Obec sa nachádza severne od mesta Zvolen na strednom Slovensku. Časový záber práce predstavuje obdobie od najstarších čias. Ako už v úvode editori prízvukujú, a je to zrejmé aj z príhovoru starostky obce Anny Gavajdovej, kniha vychádza tiež s podporným stanoviskom poslancov obecného zastupiteľstva. Tu treba určite pochváliť takúto iniciatívu, pretože každá obec a mesto, ktoré disponuje takýmto súhrnom svojich dejín sa môže pochváliť pridanou hodnotou.

Prílohy ku stránke