Globálna environmentálna kríza a ochrana biodiverzity v systémovom pohľade

Slovenská agentúra životného prostredia
Katedra biológie a ekológie Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Prognostický ústav Centra sociálnych a psychologických vied Slovenskej akadémie vied

vás pozývajú na
w e b i n á r

Globálna environmentálna kríza a ochrana biodiverzity v systémovom pohľade

Termín a čas: 30. 3. 2021 I 09.30 – 12.00 hod.

22. 4. 2021  I 09.30 – 12.00 hod.

Cieľ: Prezentácia nových publikácií reflektujúcich ohrozenie biodiverzity a životného prostredia v širokom zmysle.

Súčasťou webinára bude aj diskusia o reakciách spoločnosti na aktuálne výzvy súčasnosti (ohrozenie a strata biodiverzity, zmena klímy a ich implikácie, nedostatočná reflexia zložitosti biologických a ekologických systémov a pod.)
a pohľad do budúcnosti na príklade rezortu životného prostredia, prognostikov a vysokých škôl.

P r o g r a m:

  • 09.30 – 09.45 hod. Privítanie účastníkov, úvod
  • 09.45 – 10.15 hod. Prezentácia publikácie „Scenáre pre prírodu Slovenska. Príroda a biodiverzita Slovenska do roku 2050: alternatívne scenáre a implikácie pre verejné politiky“ (Radoslav Považan, SAŽP a Richard Filčák, Prognostický  ústav CSPV SAV)
  • 10.15 – 10.45 hod. Prezentácia pilotnej štúdie „Modely pre biodiverzitu do roku 2050“ (Radoslav Považan, SAŽP)
  • 10.45 – 11.30 hod. Prezentácia publikácií „Úvod do systémovej ekológie I. Od environmentálnej krízy k princípom ekologickej zložitosti a organizácie ekologických systémov“ (Peter Sabo a Peter Urban, FPV UMB)
  • 11.30 – 12.00 hod. Diskusia
  • 12.00 hod. Záver

Moderátor: Richard Filčák, Prognostický ústav CSPV SAV