RSS RSS print

Vložné

Vložné: 30 €,
pre študentov 25 €

Vložné zahŕňa občerstvenie počas konferencie, 2 obedy, večerný raut, vyhotovenie zborníka abstraktov.

Poplatok zasielajte do 31. októbra 2018 na účet:

Banka: Štátna pokladnica
SWIFT kód banky: SPSRSKBA
IBAN:  SK48 8180 0000 0070 0009 5785
Špecifický symbol: 505610
Variabilný symbol: 112018
Do poznámky (správy pre prijímateľa) uveďte priezvisko účastníka!!!

Ak budete chcieť vystaviť faktúru na účastnícky poplatok (daňový doklad), nezabudnite v prihláške uviesť názov organizácie, adresu organizácie, IČO, DIČ, bankové spojenie - číslo účtu v tvare IBAN.

 

=