Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

Antropické zmeny prostredia v banskoštiavnickej banskej oblasti počas posledných 250 rokov: paleolimnologická rekonštrukcia ...

Dopad baníckej činnosti sa doteraz hodnotil skôr ako geomorfologický činiteľ, než ako vážny environmentálny problém. Na rozdiel od doterajších štúdií zameraných na výskum súčasnej krajiny a ekosystémov projekt študuje multi-proxy prístupom rozsah a intenzitu ľudských vplyvov za posledných 250 rokov. Okrem zhodnotenia kontaminácie prostredia banskými odpadmi a ich potenciálnym rizikom pre organizmy a ľudskú populáciu je to tiež unikátna príležitosť sledovať dynamiku a časovanie procesov vedúcich k súčasnému stavu terestrických a vodných ekosystémov.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela