RSS RSS print

Biodiverzita malých vodných biotopov: rovnobežky, rôznobežky alebo mimobežky?

Informácie o projekte
Zadávateľ:

Agentúra na podporu výskumu a vývoja SR

Číslo projektu:APVV-0059-11
Doba riešenia projektu:1. Júl 2012 - 31. December 2015
Vedúci projektu FPV:Ing. Ladislav Hamerlík, PhD.
Zahraničný projekt:nie

Objektom výskumu sú plošne menšie vodné biotopy so stagnujúcou vodou (ako prirodzené, tak antropogénne) na území Slovenska. Vo všeobecnosti tieto biotopy tvoria v európskych pomeroch hlavnú časť kontinentálneho vodstva. Majú nezastupiteľnú prírodnú a spoločenskú hodnotu. V porovnaní s ostatnými typmi vodných biotopov, často predstavujú „hot-spot“ druhovej diverzity organizmov. Ambíciou projektu je reagovať na celoeurópsku výzvu k výskumu malých vodných biotopov a prispieť k ich poznaniu aj na území Slovenska. Cieľom projektu je čo možno najkomplexnejšie zmapovanie biodiverzity týchto biotopov s dôrazom na vodné makrofyty a dôležité skupiny vodných bezstavovcov. Praktickým cieľom projektu by bolo definovanie takých podmienok prostredia, ktoré zabezpečia najvyššiu biodiverzitu. Na základe vzájomných vzťahov medzi taxonomickými skupinami sa pokúsime definovať indikátorové taxóny resp. skupinu taxónov, ktorých distribúcia odzrkadľuje celkovú biodiverzitu študovaných biotopov.

=