Čítanie v prírodných archívoch: tisíce rokov dlhá história prostredia a klimatických zmien zaznamenaná v alpínskych jazerách Ukrajinských Karpát

Informácie o projekte

Zadávateľ:Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Koordinujúca organizácia:Fakulta prírodných vied UMB
Číslo projektu:APVV-20-0358
Doba riešenia projektu:1. Júl 2021 - 30. Jún 2025
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc.
Spoluriešitelia:

Ladislav Hamerlík, Katarína Trnková, Tímea Chamutiová, Ingrid Turisová

Zahraničný projekt:nie

Alpínske jazerá situované v drsných klimatických podmienkach nad hornou hranicou lesa reagujú veľmi citlivo na prirodzené, ako aj človekom vyvolané vplyvy. Chemické vlastnosti vody a vodnej bioty sa menia signifikantne už pri malých výkyvoch environmentálnych premenných, čo nám poskytuje okamžitú informáciu o meniacom sa prostredí. Okrem toho, sedimenty alpínskych jazier archivujú záznam o zmenách prostredia od konca pleistocénu, čo z nich robí obzvlášť vhodné objekty pre paleolimnologický výskum.