Diverzita lúčnych a pasienkových biotopov Slovenska po dvoch dekádach v Európskej únii

Informácie o projekte

Zadávateľ:Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR
Koordinujúca organizácia:Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV - Botanický ústav
Číslo projektu:VEGA 2/0132/21
Doba riešenia projektu:1. Január 2021 - 31. December 2024
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Ingrid Turisová, PhD.
Spoluriešitelia:

Tatiana Kviatková

Zahraničný projekt:nie

Cieľom projektu je pomocou opakovaných fytocenologických zápisov vyhodnotiť zmeny vo floristickom zložení a zastúpení funkčných skupín travinno-bylinných biotopov európskeho a národného významu, ku ktorým dochádza v dôsledku zmien v spôsobe využívania krajiny vplyvom poľnohospodárskych podpôr zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ. Na základe výsledkov bude možné posúdiť efektivitu a vplyv podpôr na stav biotopov. Súčasne sa bude pokračovať v testovaní vplyvu rôznych manažmentových zásahov na zloženie travinno-bylinnej vegetácie na trvalých plochách.