Dynamika krajinnej štruktúry, diverzity fytocenóz a indikácia rozptylu slnečnej energie vo vybraných ekosystémoch Národného parku Malá Fatra

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Vedecká grantová agentúra MŠ SR

Číslo projektu:VEGA 1/0255/14
Doba riešenia projektu:1. Január 2014 - 31. December 2016
Vedúci projektu FPV:Ing. Peter Sabo, CSc.
Spoluriešitelia:

Martina Škodová, Juraj Švajda

Zahraničný projekt:nie

Zmena krajinnej štuktúry Národného parku Malá Fatra v časovom rade 18. až začiatok 21. storočia zahrňuje kvantitatívne a kvalitatívne hodnotenie využívania územiea na základe mapy sekundárnej sukcesie, vytvorenej v prostredí softvérových programov. Zmena krajinnej štruktúry výrazne vplýva na charakteristický vzhľad krajiny a na diverzitu fytocenóz v čase. Hodnotenie zmeny biodiverzity fytocenóz je založené na indikačnej hodnote ekologických skupín druhov podľa Ellenberga a synantropizácie vegetácie podľa Jurka Porovnané budú štatistické hodnoty ekologických skupín druhov vo fytocenologických zápisoch stacionárnych plôch z rokov 1973-1975 s hodnotami terajších zápisov.