Fakulta Prírodných vied UMB


Genetická ekológia antibiotickej rezistencie: výskyt rezistencie, gény a ich šírenie v populáciách voľne žijúcich živočíchov

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Vedecká grantová agentúra MŠ SR

Koordinujúca organizácia:

Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV

Číslo projektu:VEGA 2/0087/14
Doba riešenia projektu:1. 2014 - 31. 2016
Vedúci projektu FPV:doc. PaedDr. Valerián Franc, CSc.
Spoluriešitelia:

Marcela Adamcová, Simona Kvasnová, Terézia Gašparcová

Zahraničný projekt:nie

Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela