Manažment, obnova a diverzita travinno-bylinnej vegetácie

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Vedecká grantová agentúra MŠ SR

Číslo projektu:VEGA 2/0099/13
Doba riešenia projektu:1. Január 2013 - 31. December 2016
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Ingrid Turisová, PhD.
Spoluriešitelia:

Katarína Hegedušová - SAV
Iveta Škodová - SAV
Monika Janišová - SAV
Karol Ujházy - TUZVO,
Eva Uhliarová,
Jaroslav Vlčko

Zahraničný projekt:nie

Cieľom projektu je vyhodnotiť zmeny floristického zloženia travinno-bylinnej vegetácie a relevantných environmentálnych a ekologických faktorov, ku ktorým dochádza v dôsledku zmien v spôsobe využívania krajiny. Súčasne s vyhodnotením východiskového stavu a sledovaním vegetačných zmien v čase sa bude pomocou terénnych experimentov testovať vplyv manažmentových zásahov na zloženie a vývoj vegetácie vybraných rastlinných spoločenstiev. Výsledky experimentov umožnia navrhnúť optimálny manažmentový režim na obnovu druhového zloženia daného vegetačného typu s možnosťou využitia v krajinno-ekologickom plánovaní a v ochranárskej praxi.