Pakomáre ako indikátory paleoenvironmentálnych zmien: vytvorenie modelu na rekonštrukciu teplôt v neskorom glaciáli a holocéne s využitím subfosílnych spoločenstiev z tatranských plies

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Vedecká grantová agentúra MŠ SR

Koordinujúca organizácia:

Fakulta prírodných vied UMB

Číslo projektu:VEGA 1/0341/18
Doba riešenia projektu:1. Január 2018 - 31. December 2020
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc.
Spoluriešitelia:

Radovan Kyška Pipík, Ladislav Hamerlík, Marek Svitok, Timea Chamutiová

Zahraničný projekt:nie

Kvantitatívne rekonštrukcie využívajúce proxy dáta z jazerných sedimentov sú dôležitým nástrojom na sledovanie klimatických zmien v minulosti. Larvy pakomárov tvoria dominantnú zložku bentickej fauny jazier a ich zvyšky sa zachovávajú v sedimentoch tisícročia. Cieľom projektu je vytvorenie numerického modelu založeného na vzťahu subfosílnych zoskupení pakomárov z povrchu sedimentov najmenej 50 tatranských plies a meranými meteorologickými dátami, ktorý bude využiteľný pre paleoklimatické rekonštrukcie karpatského regiónu.