Pohybová aktivita a indikátory zdravia u detí mladšieho školského veku

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR

Číslo projektu:VEGA 1/0491/20
Doba riešenia projektu:1. December 2020 - 31. December 2022
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Roman Alberty, CSc.
Spoluriešitelia:

Ivan Čilík

Zahraničný projekt:nie

Projekt predkladá návrh observačne/intervenčnej populačnej štúdie zameranej na vyhodnotenie vplyvu pohybovej aktivity na vybrané indikátory zdravia u náhodne vybraných 400 zdravých detí (vrátane tých s nadváhou a obezitou) vo veku 6-10 rokov z okresu Banská Bystrica. Projekt by mal priniesť viaceré originálne výsledky a rozšíriť poznatky o pravidelnej pohybovej aktivite a jej vplyve na zdravie detskej popluácie