Turistická návštevnosť ako faktor ovplyvňujúci diverzitu organizmov v chránenom území

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Vedecká grantová agentúra MŠ SR

Číslo projektu:VEGA 1/0411/14
Doba riešenia projektu:1. 2014 - 31. 2016
Vedúci projektu FPV:Ing. et MSc. Juraj Švajda, PhD.
Spoluriešitelia:

Peter Bačkor, Jana Júdová, Eva Uhliarová, Andrej Šijak, Anna Petrášová

Zahraničný projekt:nie

Projekt je zameraný na pomenovanie vplyvu turistickej návštevnosti na vysokohorské organizmy v prostredí Tatranského národného parku a stanovenie miery impaktu na lokálne ekosystémy v makro a mikrobiologickej rovine. V súčasnosti sa ukazuje ako nutnosť pre správne a cielené manažovanie chráneného územia poznať mieru a parameter vplyvu negatívneho faktora, ktorý môže narúšať ekologické vzťahy medzi organizmami. Komparatívnou štúdiou modelových lokalít (dolinové celky) stanovímen únosnú mieru pešej turistiky na prírodné rezervácie.