Fakulta Prírodných vied UMB


Príručka na určovanie lariev pakomárov (Diptera:Chironomidae) Slovenska, Časť 2. Tanypodinae

Informácie o publikácii

Príručka na určovanie lariev pakomárov (Diptera:Chironomidae) Slovenska, Časť 2. Tanypodinae

Autor/Kolektív:Peter Bitušík, Ladislav Hamerlík
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2014
ISBN:978-80-557-0799-0
Počet strán:96

Publikácia nadväzuje na 1.diel vydaný v roku 2000 a je zameraná na praktickú determináciu lariev pakomárov podčeľade Tanypodinae, Text je doplnený ilustráciami, resp. mikrofotografiami dôležitých diagnostických znakov a údajmi o ekologických nárokoch a rozšírení taxónov na území Slovenska. Má za cieľ uľahčiť determináciu taxonomicky ťažkej skupiny, ktorá sa prakticky využíva pri hodnotení kvality a ekologického stavu vôd podľa požiadaviek Rámcovej smernice o vodách.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela