Fakulta Prírodných vied UMB


Úvod do systémovej ekológie I

Informácie o publikácii

Úvod do systémovej ekológie I

Autor/Kolektív:Peter Sabo, Peter Urban, Radovan Malina, Juraj Švajda, Ingrid Turisová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2020
ISBN:978-80-557-1735-7
Publikácia na stiahnutie: Uvod do systemovej ekologie I_lock.pdf (22638 KB)

Úvod do problematiky systémovej ekológie (diel I) ja zasadený do kontextu súčasnej globálnej krízy, keďže k jej hybným silám patrí aj nedostatočné vnímanie a rešpektovanie vysokej zložitosti organizmov, ekologických a sociálne-ekologických systémov, s rizikom hľadania prostých lineárnych riešení. Po priblížení relevantných poznatkov z teórie systémov, princípov organizácie hmoty, tokov energie a tých termodynamických zákonov, ktoré sú pre život kľúčové, ako aj významu informácie, pokračujeme rozborom základných princípov organizácie biologických a ekologických systémov, s dôrazom na ich sieťové štruktúry a hierarchiu. Táto časť vrcholí v priblížení koncepcií nerovnovážnej termodynamiky živých systémov a na ňu nadväzujúcich adaptívnych vývojových cyklov. Publikáciu uzatvára náčrt revízie koncepcie udržateľnosti na biofyzikálnom základe ilustrovaný na príklade poľnohospodárstva. V Prílohe cez prípadovú štúdiu ilustrujeme niektoré možnosti odhadu ekologickej zložitosti a integrity ekosystémov. Vzhľadom k pojmovej náročnosti práce je táto doplnená aj o výkladový slovník odborných pojmov.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela