Fakulta Prírodných vied UMB


Zborník príspevkov

Príspevky v plnom rozsahu budú publikované v pôvodnom jazyku v recenzovanom zborníku v elektronickej podobe (ISBN). Príspevky je potrebné zaslať do 31. 12. 2021. Spôsob zaslania príspevku a jeho templát budú upresnené neskôr.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela