Študijný odbor "Učiteľstvo akademických predmetov"

Štúdium odboru Učiteľstvo akademických predmetov má na našej fakulte akreditáciu a dlhoročnú tradíciu a mnohí absolventi s aprobáciou chémia sa výborne uplatnili nielen v rezorte školstva. Študovať učiteľstvo chémie je možné v dvoch stupňoch. 1. stupeň, štúdium bakalárske, je 6-semestrové, magisterské štúdium je 4-semestrové. Zvyčajne sa otvárajú rôzne kombinácie s chémiou:

Chémia – Biológia               
Chémia – Fyzika                
Chémia – Geografia           
Chémia – Matematika       
Chémia – Anglický jazyk
Chémia – Technická výchova
Chémia – Informatika
Chémia – Francúzsky jazyk a literatúra
Chémia – Slovenský jazyk a literatúra


ŠTUDIJNÝ PROGRAM: Učiteľstvo chémie – 1. stupeň VŠ štúdia (Bc.)

Garant študijného programu:

doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD.

doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD.

Dekanka, Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 7404
Zaradenie:
Docentka
Miestnosť:
7404

Profil absolventa

Absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia (Bc.) v odbore učiteľstvo akademického predmetu Chémia je spôsobilý byť asistentom učiteľa predmetu prislúchajúceho jeho špecializácii na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. Ovláda základný obsah chemických disciplín. Je oboznámený s metodológiou obsahu odboru chémia a základmi didaktiky chémie. Ovláda základné zručnosti chemickej experimentálnej práce, prácu s chemickými látkami vzhľadom na ochranu životného prostredia a bezpečnosť pri práci.

Študijný poradca pre Bc. štúdium:

RNDr. Elena Kupcová, PhD.

RNDr. Elena Kupcová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Študijný poradca pre ŠP Forenzná a kriminalistická chémia

Telefón:
048 446 7208
Zaradenie:
Odborná asistentka
Miestnosť:
208

 


ŠTUDIJNÝ PROGRAM: Učiteľstvo chémie – 2. stupeň VŠ štúdia (Mgr.)

Garanti študijného programu:

Profil absolventa

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia (Mgr.) v odbore učiteľstvo akademického predmetu Chémia je spôsobilý byť učiteľom prislúchajúcim jeho špecializácii na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania, ako aj vysokých škôl. Ovláda základný obsah chemických disciplín. Je oboznámený s metodológiou obsahu odboru chémia a didaktika chémie. Dokáže projektovať didaktické zámery chemických vedných disciplín a účely špecializácie. Je schopný participovať na vývoji a príprave metodických materiálov pre výučbu chémie.
Okrem povinných predmetov majú študenti možnosť výberu povinne voliteľných a výberových predmetov ako zo spoločného základu odboru učiteľstva akademických predmetov tak aj ďalších prírodovedných akademických predmetov. Pedagogickú spôsobilosť získavajú študenti v rámci predmetov pedagogicko-psychologickej povahy absolvovanej v spoločnom základe, na didaktických disciplínách predmetu, náčuvovej, priebežnej a súvislej pedagogickej praxi.

Študijný poradca pre Mgr. štúdium:

RNDr. Šimon Budzák, PhD.

RNDr. Šimon Budzák, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Katedrový koordinátor Erasmus+

Telefón:
048 446 7348
Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
348