Študijný program "Environmentálna chémia"

Študijný program Environmentálna chémia je možné študovať ako dennou tak aj externou formou štúdia. Štúdium je akreditované iba na bakalárskom stupni.


ŠTUDIJNÝ PROGRAM: Environmentálna chémia – 1. stupeň VŠ štúdia (Bc.)

Garant študijného programu:

doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD.

doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 7207
Zaradenie:
Docent
Miestnosť:
F207

Profil absolventa

Absolventi tohto študijného programu nájdu široké uplatnenie u orgánov štátnej správy životného prostredia, v priemyselných závodoch, čistiarňach odpadových vôd, výskumných ústavoch chemických a hygienicko-epidemiologických, aj v školstve.
Absolvent 1. stupňa (Bc.) je schopný samostatne pracovať v oblasti chemickej analýzy, riešiť čiastkové problémy na úseku ochrany životného prostredia, najmä v oblasti odpadového hospodárstva, podieľať sa na zavádzaní environmentálnych princípov riadenia a ekologického využívania prírodných zdrojov.


Spolupracujúce organizácie pri zabezpečení praktických cvičení

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Banská Bystrica
Slovenský hydrometeorologický ústav, Banská Bystrica
Geologický ústav SAV, Banská Bystrica
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Banská Bystrica
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Povodie Hrona Banská Bystrica


Študijný poradca:

Mgr. Barbora Benická, PhD.

Mgr. Barbora Benická, PhD.

Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 7211
Zaradenie:
Odborná asistentka