Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Študijný program "Aplikovaná chémia a forenzna prax"

Študijný program Aplikovaná chémia a forenzná prax je možné študovať dennou aj externou formou štúdia. Štúdium je realizované v magisterskom stupni štúdia, nadväzujúc nabakalárske štúdium v odbore Forenzná a kriminalistická chémia, prípadne .


ŠTUDIJNÝ PROGRAM: Aplikovaná chémia a forenzna prax – 2. stupeň VŠ štúdia (Mgr.)

Garant študijného programu za chémiu:

prof. Ing. Ján Kurucz, PhD.

prof. Ing. Ján Kurucz, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 7209
Zaradenie:
Profesor
Miestnosť:
7209

Garant študijného programu za vednú oblasť právo: doc. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD.

Profil absolventa

 Študijný program sa nachádza v prieniku vedných oblastí chémia a právo. Cieľom ich kombinácie je vysokoškolská príprava absolventov pre profesie chemického charakteru vo forenznom kontexte, kde je nutné chemické poznanie integrovať do širšieho právneho rámca, naviac so zohľadnením požiadavky prípustnosti a súladu so zákonom. Znalosť analytických postupov, moderných inštrumentálnych metód a počítačového modelovania zabezpečuje výchovu odborníkov schopných úspešne pôsobiť nielen na úzko špecializovaných pozíciách súdnych znalcov v odbore forenzná chémia, ale zároveň výrazne rozširuje možnosti ich uplatnenia.

Našim cieľom je, aby absolvent študijneho programu Aplikovaná chémia a forenzná prax spĺňal nasledovné: 

 • má vedomosti z jednotlivých častí modernej chémie s dôrazom na časti zodpovedajúce profilácii študijného programu teda analytickú chémiu,
 • je schopný samostatne riešiť náročné teoretické problémy,
 • má dostatočne široký pohľad na filozofické a spoločenské aspekty chémie,
 • vníma podstatu procesu trvalo udržateľného rozvoja,
 • má poznatky z oblasti teórie práva,
 • rozumie podstatným súvislostiam, princípom a teóriám právneho poriadku v súčasnom spoločenskom kontexte,
 • pozná súvislosti právnych odvetví právneho poriadku,
 • má poznatky z teórie a aplikácie právnych noriem s osobitným zreteľom na ich efektívne pôsobenie,
 • má zvládnuté bežné metodiky laboratórnej techniky, je schopný samostatne využívať existujúce experimentálne postupy a navrhovať nové experimentálne metódy,
 • má zvládnuté základy počítačovej chémie a molekulového modelovania, a aplikácie komerčných softvérov,
 • má zvládnuté základy informačných a komunikačných technológií s cieľom spracúvať, uchovávať, poskytovať a získavať vedecké informácie,
 • samostatne a kvalifikovane rieši právne problémy,
 • reflektuje svoju prácu a posudzuje jej kvalitu a efektívnosť,
 • vlastným poznaním tvorivo uplatňuje základné princípy a postuláty právneho poriadku,
 • vie spolupracovať s pracovníkmi príbuzných profesií (psychológ, sociológ, ekonóm a pod.),
 • vie skúmať príčinné súvislosti a javy jednotlivých právnych disciplín, v závislosti od spoločenských potrieb a záujmov.

 Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti v ŠP Aplikovaná chémia a forenzná prax:

 • spoločenský, ekonomický, právny a jazykový základ,
 • schopnosť komunikovať na kvalifikovanej úrovni s predstaviteľmi iných odborov a s verejnosťou.
 • spôsobilosť spolupracovať a kooperovať ako členovia pracovného tímu,
 • schopnosť získavať a transformovať poznatky zo zahraničia.

Možnosti uplatnenia

Vznik študijného programu Aplikovaná chémia a forenzná prax je iniciovaný rýchlym rozvojom forenzných vied spolu s výraznou spoločenskou objednávkou prepojenia štúdia s praxou. Súčasný trend automatizácie a užívateľsky orientovaných rozhraní spolu s ich rozšírením vo všetkých sférach aplikácie chémie naznačuje, že na trhu práce sú a budú čoraz žiadanejší absolventi, ktorí sa nesústreďujú iba na získavanie dát, ale hlavne na ich analýzu a pochopenie v širších súvislostiach. Kým bakalársky študijný program Forenzná a kriminalistická chémia sa orientuje na prípravu všeobecne vzdelaných chemikov s posilnenou výučbou analytickej chémie a základov práva, predkladaný magisterský stupeň Aplikovaná chémia a forenzná prax tieto znalosti výrazne prehlbuje a rozširuje. Koncepcia ŠP reflektuje na požiadavky praxe vyžadujúcej po odborníkoch okrem znalostí chémie i prehĺbené znalosti z oblasti práva. Konkrétne oblasti uplatnenia zahrňajú špecializované pozície v silových zložkách štátu: Polícia SR, Hasičský a záchranný zbor, Armáda SR, Civilná ochrana. Ďalšie zložky štátnej správy, najmä kontrolné laboratória ako sú zriadené v Úrade verejného zdravotníctva, Štatnej veterinárnej a potravinovej správe a podobne. V neposlednom rade, absolvent tohoto ŠP bude vzdelaným analytickým chemikom, čo mu umožňuje pracovať v laboratóriach/oddeleniach kontroly kvality existujúcich vo veľkom množstve súkromných firiem. 

Študijný poradca:

doc. RNDr. Šimon Budzák, PhD.

doc. RNDr. Šimon Budzák, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Katedrový koordinátor Erasmus+

Telefón:
048 446 7348
Zaradenie:
Docent
Miestnosť:
348