Fakulta Prírodných vied UMB


Developing an Out-of-School Learning Curriculum for Teacher Education Programs

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Erasmus+

Koordinujúca organizácia:

Ahmet Ilhan Sen

Hacettepe University

Turkey

Číslo projektu:KA2013-7FEBA0B2
Doba riešenia projektu:2. 2019 - 30. 2021
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD.
Spoluriešitelia:

doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD.

Zahraničný projekt:áno

Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela