Fakulta Prírodných vied UMB


Námety na dištančnú výučbu

V tejto časti nájdete námety na aktivity využiteľné aj pri dištančnej forme výučby. Aktivity sú postavené tak, aby sa nestratil ich bádateľský charakter a žiak ich bol schopný realizovať aj v domácom prostredí.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela