Fakulta Prírodných vied UMB


EXKURZIA ZO VŠEOBECNEJ GEOLÓGIE

EXKURZIA ZO VŠEOBECNEJ GEOLÓGIE

Termín konania: 8. - 9. 9. 2021

Odchod je každý deň o 7,00 z parkoviska pred  FPV UMB, na Tajovského 40; predpokladaný návrat 18.00-19.00 na Tajovského 40

 

  1. deň: BB – Martin (Attilova mohyla, geológia Malej Fatry), Brodno (bradlové pásmo, geológia Západných Karpát) - Klubina (lom pieskovce, flyšové súvrstvia) – Vychylovka (vychylovské prahy) - Zázrivá (vrása) – Lisková (numulitové pieskovce) – Lúčky (travertínový vodopád) - Bešeňová (travertíny) – Liptovská  Osada (rífové vápence); cca 340 km
  2. deň: BB – Brezno –Vagnár (amfibolity)  – Sihla (granity) – Lipovany (morské sedimenty so skamenelinami) – Šiatorošská Bukovinka (andezitový lom) – Šomoška (čadičový vodopád) - Hajnáčka (diatréma), Kostná dolina (morfológia, skameneliny), Šurice (vulkanity); cca 350 km

 

Podmienkou účasti je: negatívny výsledok RT-PCR testu alebo antigénového testu na SARS-CoV-2 nie starší ako 7 dní; doklad o prekonaní ochorenia COVID 19 nie starší ako 180 dní, alebo doklad o očkovaní.

Povinná výbava:  zápisník, geologické kladivo (môže byť aj obyčajné), sáčky na vzorky, terénna obuv a oblečenie (ochrana proti dažďu), jedlo a pitie.

 

Podmienka uznania predmetu: prehľadné poznámky, prípadne nákresy o všetkých navštívených lokalitách zaznamenané (čitateľne) v terénnom zápisníku. Akceptujú sa len originálne poznámky (nie počítačovo spracované). Vzorky hornín a minerálov.

 

Vedúci exkurzie:

Prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.

Doc. RNDr. Stanislav Jeleň, CSc.

Mgr. Viera Šimonová, PhD.

Trasa sa môže meniť podľa počtu študentov.

Poplatok na TC v sume 28,- EUR prosíme uhradiť do 30. augusta na číslo účtu:

IBAN: SK11 0200 0000 0041 9304 4357. Do poznámky uveďte svoje meno.

 


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela