Katedra zapojená do medzinárodného projektu

Projekt EVALUE
(European Values in Education)

 

Členovia KGG Dr. Madleňák a Dr. Gregorová sa podieľajú na riešení medzinárodného projektu s názvom European Values in Education (Európske hodnoty vo vzdelávaní), ktorý trvá v období od septembra 2019 do decembra 2022. Je financovaný Európskou komisiou v rámci schémy Erazmus+ KA2. Projekt prepája geografov a sociológov, vedu a vzdelávanie. Hlavnými riešiteľmi sú dve univerzity v Tilburgu v Holandsku (Tilburg University a Fontys University). Okrem UMB sú v projekte zapojení aj kolegovia z univerzít v Leuvene (Belgicko) a Izmire (Turecko), ako aj organizácia EUROGEO. Vo februári 2020 sa uskutočnilo pracovné stretnutie celého projektového tímu na univerzite v Izmire. Pracovné stretnutie, ktoré sa malo konať v novembri 2020 v Banskej Bystrici, sa z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie presúva na neskorší termín.

Projekt vychádza zo známeho Výskumu európskych hodnôt (European Values Study) realizovaného Univerzitou v Tilburgu. V rámci neho sú každých 10 rokov zisťované názory a postoje Európanov na širokú škálu hodnotových otázok. Tieto zaujímavé dáta sú spracované aj vo forme rozsiahleho súboru máp a grafov, v rámci ktorých je možné porovnávať postoje obyvateľov rôznych krajín Európy. Projekt EVALUE je rozšírením tohto výskumu o výchovno-vzdelávaciu dimenziu. Jeho cieľom je na základe dát z Výskumu európskych hodnôt pripraviť učebné materiály, ktoré by mali prispieť k rozvoju hodnotového vzdelávania na školách. Materiály sa zameriavajú na päť nosných tematických okruhov: migrácia, demokracia, tolerancia, solidarita a životné prostredie. Tieto multidisciplinárne témy sú veľmi dôležité z hľadiska formovania názorov a postojov mladých ľudí vo vzťahu k aktuálnym výzvam, pred ktorými európska spoločnosť stojí. Zámerom riešiteľov projektu je ponúknuť učiteľom možné návody, ako s týmito témami pracovať na hodinách. Pripravené materiály budú odskúšané učiteľmi na vybraných stredných školách v Banskej Bystrici (Gymnázium Andreja Sládkoviča, Evanjelické gymnázium, Stredná odborná škola podnikania). Jedným z výstupov projektu je web stránka, ktorá bude okrem série učebných materiálov ponúkať aj rozsiahly súbor interaktívnych máp či rôznych nástrojov, umožňujúcich študentom odpovedať na diskutované otázky a porovnávať svoje názory a postoje s postojmi obyvateľov v rôznych krajinách Európy. Pracovná (priebežne aktualizovaná) verzia je dostupná na www.atlasofeuropeanvalues.eu. Tešíme sa na Vašu návštevu webu a prípadné postrehy, ktoré nám môžete adresovať osobne alebo mailom. Prispejete tak ku kvalitnejšiemu riešeniu projektu.

Ďakujeme :)

RNDr. Tibor Madleňák, PhD.

PaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD.