RSS RSS print

Pokyny k realizácii výstupovej praxe

Pokyny a požiadavky súvisiace s realizáciou výstupovej pedagogickej praxe.

1. Študent absolvuje výstupovú prax v rozsahu 30 hodín, pričom z toho 15 hodín bude prebiehať na základnej a 15 hodín na strednej škole.

2. Po absolvovaní súvislej praxe študent odovzdá cvičnému učiteľovi na vyplnenie "hodnotiaci hárok", ktorý sa nachádza ako príloha na stránke.

3. Na udelenie hodnotenia študent prinesie učiteľom vyplnený a podpísaný hodnotiaci hárok, ako aj 7 vzorových príprav učiva základnej školy a 7 vzorových príprav učiva strednej školy.   

PaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD.

=