Fakulta Prírodných vied UMB


Terénne cvičenia

Predmety "terénne cvičenia", ktoré mali zapísaní študenti absolvovať v máji 2021, budú realizované v najbližšom možnom termíne, o ktorom budú študenti v dostatočnom predstihu informovaní. Známky za predmety budú udelené a zapísané do systému AIS2 ihneď po absolvovaní terénnych cvičení v náhradnom termíne. Zatiaľ budú predmety figurovať v zápisných listoch študentov bez hodnotenia, ktoré im však bude udelené dodatočne, teda spätne. Táto situácia nijako neovplyvní možnosť vytvoriť si zápisný list na nový akademický rok a zároveň nie je nutné, aby si študenti tieto predmety opätovne zapisovali.

Ďakujeme za porozumenie.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela