Fakulta Prírodných vied UMB


Pravidlá

Oficiálne pravidlá fotosúťaže „OKOM GEOGRAFA“

 

1. Usporiadateľ

Usporiadateľom fotosúťaže je Študentský geografický spolok Mateja Bela, Stredoslovenská pobočka Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV a Katedra geografie a geológie FPV UMB.

2. Súťažiaci

Súťaže sa môžu zúčastniť súčasní a bývalí študenti a pedagógovia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorí uhradia účastnícky poplatok 0,50 €.

3. Termín a miesto konania súťaže

Súťaž trvá od 14. 03. 2016 do 19. 04. 2016. Zasielanie súťažných fotografií je možné v termíne od 14. 03. 2016 do 31. 03. 2016. Hlasovanie bude spustené 01. 04. 2016 a trvať bude do 14. 04. 2016. Vyhodnotenie súťaže prebehne 19. 04. 2016 na Katedre geografie a geológie FPV UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica.

4. Princíp a pravidlá súťaže

 • Rozlíšenie súťažnej fotografie má maximálnu veľkosť 4096 x 2304 pixelov.
 • Maximálna veľkosť súťažnej fotografie je 25 Mb.
 • Súťažná fotografia musí mať formát JPG, TIF alebo BMP.
 • Súťažné fotografie autor zašle na emailovú adresu sgsumb@gmail.com a tlačené verzie vo formáte A4 (210x297 mm) prinesie na sekretariát Katedry geografie a geológie FPV UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica, číslo dverí 301.
 • Súťažiaci môže do súťaže zaslať len fotografiu, ktorej je autorom, čiže má k nej neobmedzené autorské práva.
 • Autor vyhlasuje, že ak je na fotografii tretia osoba, má od nej súhlas na jej zverejnenie.
 • Autor poskytuje organizátorovi súťaže právo použiť fotografiu na ďalšiu prezentáciu.
 • Fotografia musí byť priradená k týmto témam:
  • Potulky zahraničím,
  • Potulky Slovenskom,
  • Urbex,
  • Umelecká fotografia.
 • Povolené sú ľahké úpravy fotografie (jas, orezanie), tie je potrebné uviesť do popisu k fotografii.
 • Fotografia musí pozostávať len z jednej snímky (neprípustné sú koláže a zhluky snímok s výnimkou kategórie „Umelecká fotografia“).
 • Fotografia nesmie byť v rozpore s legislatívnymi nariadeniami Slovenskej republiky a ani s dobrými mravmi.
 • Maximálny počet fotografií, ktoré môže súťažiaci do súťaže prihlásiť, je 5.
 • V prípade nesplnenia čo i len jedného z vyššie uvedených bodov si organizátor súťaže vyhradzuje práve fotografiu zo súťaže vylúčiť.

5. Podmienky a pravidlá hlasovania

 1. Hlasovanie je možné na webovom sídle Študentského geografického spolku Mateja Bela (podmienené vyjadrením „páči sa mi to“), alebo v priestoroch Katedry geografie a geológie FPV UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica. 
 2. Hlasujúci môže v každej kategórií označiť maximálne dve fotografie.
 3. Hlasujúci prostredníctvom hlasovacieho lístka na Katedre geografie a geológie FPV UMB musí uviesť svoje meno, študijný odbor, ročník a čísla fotografie.

6. Vyhodnotenie súťaže

Na základe verejného hlasovania bude vytvorený zoznam piatich najlepších fotografií v každej kategórii, z ktorých konečných troch výhercov určí odborná porota. Po ukončení súťaže a jej vyhodnotení získajú autori víťazných fotografií v každej kategórii diplom a vecné ceny.

7. Ďalšie ustanovenia

Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za zaslané fotografie, ku ktorým nemá súťažiaci autorské práva. Oficiálne pravidlá súťaže sú zverejnené na webovom sídle Študentského geografického spolku Mateja Bela a Katedry geografie a geológie FPV UMB.   

 

Úplné pravidlá súťaže sú platné od 25. 02. 2016 po celé obdobie jej konania a sú záväzné pre všetkých súťažiacich. 

 V Banskej Bystrici 25. 02. 2016


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela