Fakulta Prírodných vied UMB


Štúdium

Pedagogickí a vedecko-výskumní pracovníci katedry orientujú svoju činnosť na prípravu kvalifikovaných odborníkov v týchto študijných odboroch (ŠO) a programoch (ŠP):

1)

ŠO 1.1.1 UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV
ŠP Učiteľstvo geografie (Bc., Mgr.)
štúdium bakalárske, magisterské
rigorózne konanie právo udeľovania titulu PaedDr. v ŠP Učiteľstvo geografie

2)

ŠO 4.1.35 GEOGRAFIA
ŠP Geografia (Bc.), Geopotenciál regiónov (Bc.), Geografia a rozvoj regiónov (Mgr.)
štúdium bakalárske a magisterské
rigorózne konanie právo udeľovania titulu RNDr. v ŠP Geografia a rozvoj regiónov

3)

ŠO 4.1.23 GEOLÓGIA
ŠP Aplikovaná geológia (Bc. a Mgr.), Geopotenciál regiónov (Bc.) Geochémia (PhD.)
štúdium bakalárske, magisterské a doktorandské
rigorózne konanie

právo udeľovania titulu RNDr. v ŠP Aplikovaná geológia

 

Študijný odbor UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV

Náplňou študijného programu Učiteľstvo geografie sú jednotlivé disciplíny fyzickej, humánnej, regionálnej geografie a didaktiky geografie. Súčasťou edukačného procesu sú terénne cvičenia a exkurzie na Slovensku i v zahraničí. Predmet geografia sa otvára v kombinácii s prírodovedne alebo humanitne orientovaným druhým predmetom: geografia-biológia, geografia-matematika, geografia-chémia, geografia-fyzika, geografia-informatika; geografia-história, geografia-telesná výchova, geografia-cudzí jazyk (AJ, NJ alebo FJ). Prednášky, semináre a cvičenia sú z predmetov, ktoré sa študujú v rámci povinných, povinne výberových a výberových predmetov. Už niekoľko rokov majú študenti i vyučujúci možnosť zúčastniť sa na prednáškach domácich i zahraničných expertov, ktorých si Katedra geografie a geológie pravidelne pozýva. Absolvent ŠP Učiteľstvo geografie je spôsobilý byť učiteľom na základnej a strednej škole. Na štúdium nadväzuje doktorandský stupeň v študijnom programe Didaktika geografie.


 

Študijný odbor GEOGRAFIA

viac infoŠP Geografia je zameraný na posudzovanie stavu krajiny v minulosti i v súčasnosti, na špecifikovanie jej premien a na navrhovanie riešení v súvislosti s ochranou prírody a krajiny. Študenti tieto premeny zaznamenávajú prostredníctvom GISov do mapových výstupov. Absolventi sa môžu zamestnať vo verejnom a komunálnom sektore, v správe národných parkov a chránených krajinných území, prípadne pokračovať v magisterskom štúdiu. ŠP Geopotenciál regiónov  zohľadňuje najnovšie trendy požiadaviek praxe z geovedných odborov. Okrem teoretických znalostí získajú študenti aj praktické vedomosti pri terénnych prácach a laboratórnych cvičeniach. Absolventi tiež získajú základné aplikované znalosti z chémie a z príbuzných odborov. ŠP Geografia a rozvoj regiónov (magisterský stupeň štúdia) je zameraný  na poznávanie regiónov rôznej hierarchickej úrovne, identifikáciu geografických javov a procesov na určenie smerov, ktorými by sa mal rozvoj regiónov uberať. Študenti samostatne a tvorivo skúmajú osobitosti jednotlivých regiónov. Možnosti uplatnenia absolventov sú od orgánov štátnej a verejnej správy, cez inštitúcie zaoberajúce sa regionálnym rozvojom a plánovaním, ako aj inštitúcie riešiace ekonomické, demografické a environmentálne otázky.


 

Študijný odbor GEOLÓGIA

V rámci ŠP Aplikovaná geológia sa štúdium zameriava na objasnenie a porozumenie teoretických vedomostí a poznatkov z geológie a paleografie. Počas terénnych cvičení študenti aplikujú naučené pracovné postupy a činnosti priamo v teréne. Získané geologické údaje graficky a digitálne spracúvajú a vyhodnocujú. Absolventi štúdia sa uplatnia ako odborníci pre geologický prieskum a výskum. ŠP Geopotenciál regiónov  zohľadňuje najnovšie trendy požiadaviek praxe z geovedných odborov. Okrem teoretických znalostí získajú študenti aj praktické vedomosti pri terénnych prácach a laboratórnych cvičeniach. Absolventi tiež získajú základné aplikované znalosti z chémie a z príbuzných odborov. Na magisterské štúdium nadväzuje doktorandský stupeň v študijnom programe Geochémia.

 

 


Dôležité informácie pre študentov

Ukončenie štúdia (Bc., Mgr.) je podmienené vypracovaním záverečnej práce. Študent musí výsledky svojej práce odprezentovať na obhajobách záverečnej práce.

                                   


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela