Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

ŠP Aplikovaná geológia - bakalársky stupeň

Podmienky účasti na štátnych skúškach a prijatie záverečnej práce na obhajobu sú stanovené podľa platného Študijného poriadku UMB v Banskej Bystrici pre študentov ŠP akreditovaných od 1.1.2013 a Smernice o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach na UMB v Banskej Bystrici.

Podmienkou prijatia záverečnej práce na obhajobu je získanie stanoveného počtu kreditov, samostatné spracovanie záverečnej práce podľa metodických pokynov školiteľa a konzultácie s odborníkmi na danú tému. Záverečná práca by mala obsahovať aj originálne údaje, ktoré získal študent/ka počas svojho štúdia. Študent/ka v práci musí zároveň preukázať, že tieto údaje vie interpretovať na požadovanej úrovni. Práca tiež musí spĺňať formálne náležitosti a preukázať kvalitu podľa stanovených kritérií. Náročnosť práce zodpovedá Bc. stupňu štúdia, a tým aj predpokladanému rozsahu nadobudnutých teoretických znalostí, osvojeniu metodologického inštrumentária vedného odboru a v neposlednom rade aj zručností ich využívania pri riešení konkrétnych vedeckých a praktických problémov. Bakalárska práca má teoreticko-aplikačný charakter. V bakalárskej práci študent/ka preukazuje spôsobilosť kvalifikovane pracovať s pojmovým aparátom študijného odboru, schopnosti tvorivo využívať široký okruh literárnych a ďalších informačných zdrojov, analyzovať, klasifikovať a systemizovať rôznorodé fakty, argumentáciou zdôvodňovať predkladané myšlienky, ako aj kultivovane formulovať praktické závery a odporúčania.

Štátna skúška je realizovaná formou obhajoby záverečnej práce, ktorou sa overuje komplexnosť vedomostí získaných štúdiom a schopnosť samostatne spracovať zadanú tému. 

Obhajoba bakalárskej práce prebieha formou power-pointovej prezentácie v rozsahu max. 10 min., kde študent/ka stručne charakterizuje spracovanú tému, ciele práce, metodiku, dosiahnuté výsledky a vlastný prínos k študovanej problematike. Pri obhajobe sa študent/ka vyjadrí k pripomienkam uvedeným v posudkoch vedúceho a oponenta a odpovie na ďalšie otázky členov komisie.

Pri hodnotení spracovania bakalárskej práce sa posudzuje úroveň jej spracovania po formálnej stránke, aktuálnosť témy, vrátane zdôvodnenia jej výberu vzhľadom na spoločenský význam skúmanej problematiky. Hodnotí sa výber dostatočného počtu relevantných literárnych zdrojov knižného i časopiseckého charakteru, ich usporiadanie do súvislého celku a vlastná kritická diskusia k prezentovaným teoretickým konceptom, nakoľko autor bakalárskej práce má preukázať požadovanú úroveň spracovania teoretickej časti práce. Bakalárska práca má teoreticko-výskumný charakter. Významnú úlohu pri hodnotení bakalárskej práce zohráva posúdenie úrovne spracovania empirickej časti práce, v ktorej autor preukáže schopnosť nastoliť výskumný problém, formulovať hypotézy, overiť ich a výsledky správne interpretovať použitím metód kvantitatívno-kvalitatívnej analýzy. Vedúci ako aj oponent bakalárskej práce zhodnotí vo svojom vyjadrení prínos a využiteľnosť práce, prípadne uvedenie odporúčania pre jej autora. Vo svojom posudku má ako vedúci tak aj oponent práce možnosť uviesť otázky pre autora, na ktoré musí byť schopný odpovedať pri obhajobe bakalárskej práce, a to na požadovanej úrovni tak, aby bakalársku prácu úspešne obhájil.