Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

ŠP aplikované geovedy - magisterský stupeň

Podmienky účasti na štátnych skúškach a prijatie záverečnej práce na obhajobu sú stanovené podľa platného Študijného poriadku UMB v Banskej Bystrici a podľa Smernice o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach na UMB v Banskej Bystrici.

Podmienkou prijatia záverečnej práce na obhajobu je získanie stanoveného počtu kreditov, samostatné spracovanie záverečnej práce podľa metodických pokynov školiteľa a konzultácií s odborníkmi na danú tému. Záverečná práca musí obsahovať originálne údaje, ktoré získal študent/ka počas svojho štúdia. Študent/ka musí v práci zároveň preukázať, že tieto údaje vie interpretovať na požadovanej úrovni. Práca tiež musí spĺňať formálne náležitosti a preukázať kvalitu podľa stanovených kritérií. Náročnosť záverečnej práce zodpovedá Mgr. stupňu štúdia, a tým aj predpokladanému rozsahu nadobudnutých teoretických znalostí, osvojeniu si metodiky vedného odboru a v neposlednom rade aj zručností ich využívania pri riešení konkrétnych vedeckých a praktických problémov. V diplomovej práci študent/ka preukazuje spôsobilosť kvalifikovane pracovať so základnými pojmami študijného odboru, schopnosti tvorivo využívať široký okruh literárnych a ďalších informačných zdrojov, analyzovať, klasifikovať a systemizovať rôznorodé fakty, argumentáciou zdôvodňovať predkladané myšlienky, ako aj kultivovane formulovať praktické závery a odporúčania.

Súčasťou štátnej skúšky je obhajoba záverečnej práce a následná kolokviálna rozprava z prehľadu základných geografických a geologických disciplín, ktorou sa overuje komplexnosť vedomostí získaných štúdiom, osvojenie si metodiky vedného odboru a schopnosť samostatne spracovať zadanú tému. 

Prvá časť štátnej skúšky prebieha formou obhajoby diplomovej práce. Študent/ka si pripraví power-pointovú prezentáciu v rozsahu max. 10 min., v ktorej stručne charakterizuje spracovanú tému, ciele práce, stručný prehľad východiskového stavu, metodiku, dosiahnuté výsledky a vlastný prínos k študovanej problematike (táto časť má v prezentácii dominovať). Pri obhajobe sa študent/ka vyjadrí k pripomienkam uvedeným v posudkoch vedúceho a oponenta a odpovie na ďalšie otázky členov komisie.

Pri hodnotení spracovania diplomovej práce sa  posudzuje úroveň jej spracovania po formálnej stránke, aktuálnosť témy vrátane zdôvodnenia jej výberu vzhľadom na spoločenský význam skúmanej problematiky. Hodnotí sa výber dostatočného počtu relevantných literárnych zdrojov knižného i časopiseckého charakteru, ich usporiadanie do súvislého celku a vlastná kritická diskusia k prezentovaným teoretickým konceptom, nakoľko autor diplomovej práce má preukázať požadovanú úroveň spracovania teoretickej časti práce. Diplomová práca má teoreticko-výskumný charakter. Významnú úlohu pri jej hodnotení zohráva posúdenie úrovne spracovania empirickej časti práce, v ktorej autor preukáže schopnosť nastoliť výskumný problém, formulovať hypotézy, overiť ich a výsledky správne interpretovať použitím metód kvantitatívno-kvalitatívnej analýzy. Vedúci ako aj oponent diplomovej práce zhodnotia vo svojom vyjadrení prínos a využiteľnosť diplomovej práce, prípadne uvedú odporúčania pre autora práce. Vo svojom posudku majú vedúci aj oponent práce možnosť uviesť otázky pre autora, na ktoré musí byť schopný odpovedať na obhajobe diplomovej práce, a to na požadovanej úrovni tak, aby diplomovú prácu úspešne obhájil.

Druhá časť štátnej skúšky prebieha formou kolokviálnej rozpravy, ktorá korešponduje s obsahom diplomovej práce. Študent/ka preukáže schopnosť aplikovať teoretické poznatky získané štúdiom do vlastného výskumu. Hodnotí sa úroveň a spôsobilosti študenta argumentovať a metodicky uplatňovať poznatky v teoretických a metodologických súvislostiach.