Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

ŠP Geografia a rozvoj regiónov - magisterský stupeň

Podmienky prijatia záverečnej práce na obhajobu sú stanovené podľa  platného Študijného poriadku UMB v Banskej Bystrici a platnej smernice o záverečných a rigoróznych prácach na UMB.

Organizácia záverečnej skúšky vychádza z kvalitného zvládnutia spracovania magisterskej práce a ústnej kolokviálnej skúšky z geografie. Na dosiahnutie kvalitného zvládnutia magisterskej práce slúžia predmety (Diplomový seminár, Diplomová prax, Terénna prax v inštitúciách regionálneho rozvoja). Konzultácie s vedúcim magisterskej práce, ako aj konzultácie s ostatnými odborníkmi na danú tému, podporujú kvalitu a opodstatnenosť vybranej témy. Priebeh obhajoby:

  • power-pointová prezentácia v časovej dotácii 10 min. Počas nej musí autor práce stručne, zrozumiteľne a odborne vysvetliť tému práce, jej cieľ, metódy a najmä splnenie cieľa. V závere prezentácie zdôrazní predpokladaný prínos pre prípadný teoretický rozvoj alebo využiteľnosť v praxi,

  • študent/ka má pri obhajobe práce preukázať najmä základy zvládnutia vedeckej práce a v závere po prečítaní posudkov má vedieť odpovedať na vopred zadané otázky z posudkov, na otázky ďalších členov komisie súvisiace s témou práce,

  • komisia pre obhajoby magisterskej práce hodnotí najmä vedomosti  študijného odboru, taktiež úroveň spracovania magisterskej práce podľa hodnotiacich kritérií a spôsobilosti študenta argumentovať a metodicky uplatňovať poznatky v pragmatických súvislostiach.

Pri hodnotení spracovania magisterskej práce sa posudzuje úroveň spracovania práce po formálnej stránke, aktuálnosť jej témy vrátane zdôvodnenia výberu témy vzhľadom na spoločenský význam skúmanej problematiky. Hodnotí sa výber dostatočného počtu relevantných literárnych zdrojov knižného i časopiseckého charakteru, ich usporiadanie do súvislého celku a vlastná kritická diskusia k prezentovaným teoretickým konceptom, nakoľko autor práce má preukázať požadovanú úroveň spracovania teoretickej časti práce. Magisterská práca má mať prevažne aplikačný charakter. Významnú úlohu pri jej hodnotení zohráva hodnotenie praktickej aplikácie zvolených teoretických konceptov, ktoré sú obsahom samostatnej časti práce alebo sú obsiahnuté v jej záveroch. Vedúci, ako aj oponent práce, zhodnotí vo svojom vyjadrení prínos a využiteľnosť práce, prípadne uvedie odporúčania pre autora práce. Vo svojom posudku má vedúci aj oponent práce možnosť uviesť otázky pre autora, na ktoré musí byť autor schopný odpovedať na obhajobe práce, a to na požadovanej úrovni tak, aby prácu úspešne obhájil.

Ústna kolokviálna skúška tvorí druhú časť štátnej skúšky. Študent/ka musí preukázať zvládnutie znalostí jadra z odboru geografia. Na zvládnutie týchto znalostí sa pripraví prostredníctvom štúdia literatúry a konzultácií s príslušnými odborníkmi z interného a externého prostredia. Z tém jadra znalostí sú pripravené otázky tak, aby v nich bola obsiahnutá aj problematika konkrétnej diplomovej práce.