Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Študijný odbor Geografia

Jednoodborové neučiteľské štúdium geografie je realizované v bakalárskom stupni pod názvom Geografia alebo Geopotenciál regiónov a v magisterskom pod názvom Geografia a rozvoj regiónov. Oba stupne sú ponúkané v dennej aj externej forme. Denná forma bakalárskeho stupňa trvá 3 roky a externá 4 roky. Denná forma magisterského stupňa zahŕňa 2 roky štúdia a externá 3 roky.


Študijný program Geografia – bakalársky stupeň (Bc.)

Garant študijného programu:

doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD.

doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 7310
Zaradenie:
Docent
Miestnosť:
F310

Profil absolventa

Absolvent dokáže hodnotiť problémy a možnosti krajinnej sféry na rôznych hierarchických úrovniach. Identifikáciou parciálnych javov v jednotlivých geosférach je schopný posudzovať premeny v krajine a regiónoch tak, aby špecifikoval premeny prírodného systému a zhodnotil jeho súčasný stav. Absolvent ovláda prácu s PC a má základy manažmentu krajiny. Dokáže riešiť problémové úlohy spojené s analýzou geografického prostredia v jednotlivých regiónoch i problémových oblastiach. Má znalosti z kartografie, geoinformatiky, teórie systémov. Môže ich aplikovať na riešenie problémov v jednotlivých hospodárskych a spoločenských oblastiach, ako aj pri ochrane a tvorbe krajiny. Dokáže posudzovať a navrhovať zmeny, vytvárať databázy a kartograficky zobrazovať jednotlivé časti krajiny.

 

Študijný program Geopotenciál regiónov - bakalársky stupeň (Bc.)

Garant študijného programu:

doc. Štefan Ferenc, PhD.

doc. Štefan Ferenc, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 7253
Zaradenie:
Docent
Miestnosť:
Gaudeámus

Profil absolventa

Absolvent ovláda moderné teoretické a metodologické poznatky z oblasti výskumu Zeme. Zároveň má rozsiahle odborné vedomosti z viacerých oblastí geológie a geografie. Slúžia mu ako základ pre uskutočňovanie ďalšieho výskumu a vytvárania nových poznatkov v oblasti svojej špecializácie. Pozná zásady vedeckej práce, vedeckého formulovania problému, etickú a spoločenskú stránku vedeckej práce. Ovláda geografické informačné systémy, diaľkový prieskum Zeme, 3D modelovanie a ďalšie moderné metódy výskumu a interpretácie údajov. Získané poznatky vie tvorivo a samostatne aplikovať v riešení problémov geovedného výskumu alebo v praxi. Po skončení štúdia má uplatnenie v inštitúciách štátnej a komunálnej správy a v súkromnom sektore. Je schopný pokračovať v magisterskom stupni štúdia geologických alebo geografických študijných programov.

Teoretické vedomosti

Absolvent ŠP geopotenciál regiónov:

  • disponuje základnými prierezovými vedomosťami v oblasti študijného odboru vrátane problematiky kľúčových tematických oblastí vied o Zemi,
    • ovláda základné princípy, pojmy, teórie, koncepty a fakty z oblasti svojej špecializácie,
    • má schopnosti hodnotiť základné javy, vykonávať terénny a kamerálny výskum, mapovanie a zber dát, realizovať laboratórne práce, pracovať s tematickými databázami, aplikovať základné geopriestorové technológie a vytvárať tematické mapy v špecializovanom softvérovom prostredí.
       

Študijný program Geografia a rozvoj regiónov – magisterský stupeň (Mgr.)

Garanti študijného programu:

prof. Ing. Jozef Kobza,CSc.

prof. Ing. Jozef Kobza,CSc.

Vysokoškolský učiteľ, člen Predsedníctva SAPV

Telefón:
048 446 7352
Zaradenie:
Profesor
Miestnosť:
F351a
doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD.

doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 7310
Zaradenie:
Docent
Miestnosť:
F310

Profil absolventa

Absolvent ŠP Geografia a rozvoj regiónov nadobudne počas štúdia kompetencie a zručnosti v poznávaní regiónov rôznej hierarchickej úrovne. Východisková úroveň jeho poznatkovej bázy je miestny región, resp. mikroregión. Detailný pohľad na miestny región z pozície identifikácie cez analýzu a syntézu zásadných regiónotvorných prvkov umožní absolventovi formulovať ucelené hodnotenie regiónu a navrhnúť jeho optimalizáciu. Má schopnosť využiť svoje vedomosti a zručnosti aj na regiónoch vyšších hierarchických rádov (NUTS 3, NUTS 2, NUTS 1). Kreatívne dokáže využiť identifikované geografické javy a procesy na určenie smerov, ktorými by sa mal uberať ich rozvoj. Absolvent je schopný samostatne a tvorivo skúmať osobitosti jednotlivých regiónov, ako aj generalizovať výsledky svojich výskumov. Osvojí si tímovú spoluprácu a dokáže koordinovať výskumné skupiny zamerané na výskum regiónov aj v prienikovej oblasti prírodných a spoločenských vied. Jeho znalosti geografie a rozvoja regiónov sa vyznačujú analytickým a syntetickým charakterom, čo mu umožní samostatne a zodpovedne pracovať na rôznych projektoch a navrhovať ich komplexné riešenia. Absolvent je v plnej miere pripravený identifikovať, hierarchizovať a zhodnotiť potenciál regiónov z najrôznejších aspektov,  s dôrazom na socio-ekonomické podmienky s prihliadnutím na prírodný i environmentálny charakter regiónov. Možnosti uplatnenia absolventa ŠP Geografia a rozvoj regiónov sú široké od orgánov štátnej a verejnej správy, cez inštitúcie zaoberajúce sa regionálnym rozvojom a plánovaním, ako aj inštitúcie riešiace ekonomické, demografické a environmentálne otázky. Ďalšou možnou sférou jeho pôsobenia sú zahraničné inštitúcie, napr. v rámci EÚ, ale aj mimo nej. Sféra jeho pôsobenia zahŕňa aj univerzitné a iné pracoviská. Absolvent bude po skončení štúdia schopný pokračovať v doktorandskom štúdiu geografie alebo príbuzných študijných odborov.

Študijný poradca:

PaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD.

PaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD.

Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka, študijná poradkyňa

Telefón:
048 446 7300
Zaradenie:
Odborná asistentka
Miestnosť:
F300

Odporúčaný študijný plán

Geografia Bc.         Geopotenciál regiónov Bc.          Geografia a rozvoj regiónov Mgr. 

Informačné listy predmetov

 Geografia Bc.        Geopotenciál regiónov Bc.          Geografia a rozvoj regiónov Mgr.