Terénne cvičenia z geológie a geomorfológie

Každoročne sa študenti prvých ročníkov spoločne zúčastňujú štyroch jednodňových exkurzií z geológie a geomorfológie. Každá trasa má pritom špeciálne zameranie, aby študenti mohli sledovať čo najviac typov zložiek prírodného prostredia. Exkurzia oboznámi študentov s geologickou stavbou Západných Karpát a je zameraná predovšetkým na poznávanie hornín a tvarov georeliéfu s doplnením zaujímavostí bezprostredne v miestach ich výskytu, ako aj počas premiestňovania sa autobusom. Študenti si v tejto časti výučby osvojujú identifikačné postupy pri poznávaní hornín, tvarov georeliéfu a geomorfologických procesov. Nemenej dôležité sú informácie, ktoré súvisia s geologickou stavbou a horninovým prostredím. Cieľom exkurzie je poznávať a pochopiť prírodné fenomény priamo v krajine.

ročník: 1. ročník študijného programu Učiteľstvo geografie v kombinácií predmetov a 1. ročník študijného programu Geografia a rozvoj regiónov

Aktuálny termín: ---

Lokality: Kysucká brána, Vrátna dolina, Diery, Čierny Váh, Prosiecka dolina, Ďumbier, Vyhne, Banská Štiavnica a i.